นางสาวจิตติมา มัณฑะจิตร
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์
: 0-2794-3188
E-Mail
: jittima@dmf.go.th