นางสาวจิตติมา มัณฑะจิตร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์
: 0-2794-3156
E-Mail
: jittima@dmf.go.th