นางสาวมนต์ทิชา วงศ์พรเพ็ญภาพ
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
โทรศัพท์
: 0-2794-3267
E-Mail
: monticha@dmf.go.th