นายตฤณ อินทรประสงค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์
: 0-2794-3347
E-Mail
: trin@dmf.go.th