นายเกรียงไกร โพมิน
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์
: 0-2794-3338
E-Mail
: kriangkrai@dmf.go.th