นางสาววรางคณา พวงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3235
E-Mail
: varangkanar@dmf.go.th