นายวรสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ธนะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3220
E-Mail
: worasit@dmf.go.th