นางเกศสุดา ศุภสุนทรกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์
โทรศัพท์
: 0-2794-3234
E-Mail
: ketsuda@dmf.go.th