นายอนุชิต ลิ้มสุวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์
: 0-2794-3171
E-Mail
: anuchit@dmf.go.th