นางสาวขนิษฐา ด่านอุดม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์
: 0-2794-3207
E-Mail
: kanitta@dmf.go.th