นางสาวภิรมย์ บัวอยู่
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
: 0-2794-3124
E-Mail
: pirom@dmf.go.th