นายสุรชัย ศิริจิระพัฒนา
หัวหน้ากลุ่มพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา
โทรศัพท์
: 0-2794-3455
E-Mail
: sura_s@dmf.go.th