นายเกรียงไกร โพมิน
หัวหน้ากลุ่มกิจการต่างประเทศ
โทรศัพท์
: 0-2794-3461
E-Mail
: kriangkrai@dmf.go.th