นางสาวชณิดา แก้วกอ
หัวหน้ากลุ่มพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
โทรศัพท์
: 0-2794-3435
E-Mail
: chanida@dmf.go.th