นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์
ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
โทรศัพท์
: 0-2794-4329
E-Mail
: witsarut@dmf.go.th