นางสาวศุภมาศ เล้าสกุล
ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
โทรศัพท์
: 0-2794-3429
E-Mail
: suppamas@dmf.go.th