นางสาวณัฏฐินี มัณฑะจิตร
หัวหน้ากลุ่มสัมปทานปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3490
E-Mail
: nathinee@dmf.go.th