นางอรอนงค์ นันทเอกพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสัมปทานปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3485
E-Mail
: onanong@dmf.go.th