นางสาวสรัญญา รัตนโกเศศ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบการ
โทรศัพท์
: 0-2794-3513
E-Mail
: saranya@dmf.go.th