นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์
ผู้อำนวยการกองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3471
E-Mail
: sparnanu@dmf.go.th