นายธนัญชัย มหัทธนชัย
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบระบบมาตรวัดการซื้อขายปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3347
E-Mail
: tananchai@dmf.go.th