นายเจนรบ รับประภา
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบระบบมาตรวัดการซื้อขายปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3375
E-Mail
: janerob@dmf.go.th