นายกำพล กำเนิดศิริ
หัวหน้ากลุ่มกำกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3309
E-Mail
: kumphon@dmf.go.th