นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3373
E-Mail
: witsarut@dmf.go.th