นายตฤณ อินทรประสงค์
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ
โทรศัพท์
: 0-2794-3337
E-Mail
: trin@dmf.go.th