นายนิคม เศรษฐลักษณ์
หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3335
E-Mail
: nikhom@dmf.go.th