นายสุรชัย ศิริจิระพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (นักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์
:
E-Mail
: sura_s@dmf.go.th