ธงชัย จันทร์เครื่อง
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (นักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์
: 0-2794-3318
E-Mail
: thong@dmf.go.th