นายศุภวิชญ์ ใจงาม
ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทรศัพท์
: 0-2794-3471
E-Mail
: suppawich@dmf.go.th