เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมนับเป็นวงการหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูงแก่ผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในภูมิภาคใดในโลก นอกจากนี้ลักษณะของตลาดแรงงานที่ไร้ขอบเขตยังนับเป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของวงการนี้ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากหลากหลายประเทศ โดยไม่จำกัดเพียงพลเมืองของประเทศนั้น ๆ เท่านั้น และจากการรายงานผลการสำรวจระดับและอัตราเพิ่มของรายได้ของบุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของสมาคมวิศวกรปิโตรเลียม หรือ SPE (Society of Petroleum Engineer) ในปี 2545 ที่ผ่านมา ยังพบว่าในหลาย ๆ ประเทศ/ภูมิภาค บุคลากรต่างถิ่นได้รับผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าบุคลากรที่เป็นประชากรของประเทศนั้น ๆ เสียอีก 

ดังนั้นอาชีพในวงการปิโตรเลียมจึงน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแก่ผู้ที่มีความสามารถ ทั้งในแง่ของผลตอบแทนการทำงานที่ดีและความมั่นคงในอาชีพการทำงาน เนื่องจากปิโตรเลียมจะยังคงบทบาทในการเป็นทรัพยากรที่โลกต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สมดังสมญานามที่ได้รับมาแต่อดีตที่เปรียบปิโตรเลียม (โดยเฉพาะน้ำมันดิบ) เสมือน "Black Gold" ซึ่งคำกล่าวนี้จะยังคงเป็นจริงอยู่แม้ในปัจจุบันหรือในอนาคต

Annual Salary According To Country/Region

Attachments:

รายงานผลการสำรวจระดับและอัตราเพิ่มของรายได้ของบุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมนับเป็นวงการหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูงแก่ผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในภูมิภาคใดในโลก นอกจากนี้ลักษณะของตลาดแรงงานที่ไร้ขอบเขตยังนับเป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของวงการนี้ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากหลากหลายประเทศ โดยไม่จำกัดเพียงพลเมืองของประเทศนั้น ๆ เท่านั้น และจากการรายงานผลการสำรวจระดับและอัตราเพิ่มของรายได้ของบุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของสมาคมวิศวกรปิโตรเลียม หรือ SPE (Society of Petroleum Engineer) ในปี 2545 ที่ผ่านมา ยังพบว่าในหลาย ๆ ประเทศ/ภูมิภาค บุคลากรต่างถิ่นได้รับผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าบุคลากรที่เป็นประชากรของประเทศนั้น ๆ เสียอีก 

ดังนั้นอาชีพในวงการปิโตรเลียมจึงน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแก่ผู้ที่มีความสามารถ ทั้งในแง่ของผลตอบแทนการทำงานที่ดีและความมั่นคงในอาชีพการทำงาน เนื่องจากปิโตรเลียมจะยังคงบทบาทในการเป็นทรัพยากรที่โลกต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สมดังสมญานามที่ได้รับมาแต่อดีตที่เปรียบปิโตรเลียม (โดยเฉพาะน้ำมันดิบ) เสมือน "Black Gold" ซึ่งคำกล่าวนี้จะยังคงเป็นจริงอยู่แม้ในปัจจุบันหรือในอนาคต

Annual Salary According To Country/Region

Attachments:

รายงานผลการสำรวจระดับและอัตราเพิ่มของรายได้ของบุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,677,018
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333