เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

การนำผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และวัสดุและอุปกรณ์
เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียม
ตามมาตรา 69 และ 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514


การพิจารณาอนุญาตให้บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมและผู้รับจ้างเหมาโดยตรงนำผู้เชี่ยวชาญ ช่างฝีมือ ชาวต่างประเทศ คู่สมรสและบุตรในอุปการะ เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการปฏิบัติงานในกิจการปิโตรเลียม ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และการอนุญาตให้นำเข้าวัสดุอุปกรณ์สิ่งจำเป็นในกิจการปิโตรเลียม โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปิโตรเลียม โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องราวตามมาตรา 69 และ 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลด 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,029,663
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,347