เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ดาวน์โหลดไฟล์แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติปี 2559-2563

ในปีงบประมาณ 2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559 – 2563 ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และการส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิบัติราชการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สามารถสอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกระทรวง

ยุทธศาสตร์ของ ชธ.
1. สร้างความมั่นคงในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติ จากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ
    กลยุทธ์
    
- เพิ่มการประเมินศักยภาพปิโตรเลียม เพื่อให้มีข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการสำรวจให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น
     - เร่งรัดให้มีการเปิดให้สิทธิ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่
     - เร่งรัดการสำรวจในพื้นที่สงวน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบปริมาณสำรอง
     - ส่งเสริมการสำรวจในพื้นที่สงวน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบปริมาณสำรอง
     - ผลักดันการบูรณาการกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐอื่น เพื่อให้สามารถดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ได้
     - ส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตปิโตรเลียมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม Recovery Factor และ Well Optimization
     - เตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมการสำรวจและผลิตอย่างต่อเนื่องในแปลงที่สิ้นสุดระยะเวลาผลิต
     - จัดทำแนวทางเพื่อให้การสำรวจและผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ไหล่ทวีปทับซ้อนกับประเทศ เพื่อนบ้าน
     - ส่งเสริมการจัดหาก๊าซในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
     - ส่งเสริมและผลักดันให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมในต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
       เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นระหว่างกันอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือด้านพลังงานในเชิงรุก
     - ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤติที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม
     - เตรียมแผนการบริหารจัดการ LNG เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ
     - บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาถ่านหินอย่างบูรณาการ

2. ส่งเสริมการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    กลยุทธ์
    
- จัดทำแนวทางการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียมอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    - พัฒนาองค์ความรู้และจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ช่วยยกระดับด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้นำงานศึกษาวิจัย
       ที่มีผลประสิทธิผลมาขยายผลอย่างต่อเนื่อง
    - กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
       ในการสำรวจและผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเชิงป้องกัน

3. มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการกำกับกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
    กลยุทธ์
    
- เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการให้บริการ โดยทบทวนปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อมพัฒนาระบบและดำเนินการติดตาม
       ประเมินผลกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
    - ยกระดับฐานข้อมูลสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศ
    - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความเที่ยงตรง และสนับสนุนการตัดสินใจของ
       ผู้บริหาร
    - บริหารอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ โครงสร้าง พร้อมกับสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ควบคู่กับการเตรียม
       ความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร
    - เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อ
       การพัฒนาองค์กร
    - เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการสื่อสารและงานด้านมวลชนสัมพันธ์
    - เสริมสร้างคุณค่า ความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

4. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
    กลยุทธ์
    
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่ายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
    - เพิ่มการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปิโตรเลียมในวงกว้าง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
    - เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในส่วนกลางและระดับภูมิภาค
    - ตอบสนองต่อปัญหาเชิงวิกฤติจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีผลกระทบต่อสังคม

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 12,974,594
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 98,160