เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

วิสัยทัศน์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบ บูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมองค์กร
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำงานประสานประโยชน์ มุ่งมั่น เต็มใจ โปร่งใส และรับผิดชอบ

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 5,591,516
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333