เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

หินน้ำมัน

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแม่สอดจังหวัดตากเป็นการร่วมมือระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนของกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.) พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์แหล่งหินน้ำมันแม่สอดในเชิงพาณิชย์

2.) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแม่สอด

3.) นำเสนอความเห็นและผลการพิจารณาต่อปลัดกระทรวงพลังงาน

โดยในปี 2550 ศึกษาประเมินศักยภาพแหล่งหินน้ำมันแม่สอด จากข้อมูลการศึกษาที่เคยดำเนินการมาแล้ว เช่น ข้อมูลหลุมเจาะ 165 หลุม ข้อมูล Seismic ในพื้นที่ศักยภาพสูง 7 แนว ได้ผลว่ามีปริมาณสำรองทางธรณีวิทยาที่ประเมินแล้วในแอ่งแม่สอด จังหวัดตาก 621 ล้านตัน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ศักยภาพสูงในแอ่งย่อยห้วยกะโหลกมีประมาณ 389 ล้านตัน

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 อนุมัติให้กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ศึกษา สำรวจ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งหินน้ำมันในพื้นที่ขนาด 104 ตารางกิโลเมตร เป็นเวลา 4 ปี นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ให้กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า

“ในการศึกษาสำรวจดังกล่าวควรดำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งหินน้ำมันดังกล่าวตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น”

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,701,553
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,559