เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ธรรมาภิบาลข้อมูล

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการรับบริการ ติดตามการดำเนินการของรัฐ และสามารถนำข้อมูลเปิดของหน่วยงานรัฐไปสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยในพระราชบัญญัติมีกรอบสำคัญให้หน่วยงานรัฐดำเนินการ ดังนี้

  1. ให้มีธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)
  2. ให้จัดทำข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization)
  3. ให้เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Open Government Data)
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,482,539
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 148,469