ประกาศ

 • ประกาศเชิญชวน

  ประกาศกระทรวงพลังงาน
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอ การพิจารณา และการได้รับสิทธิ
  เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย (ครั้งที่ ๒๔)

                         
   

            โดยที่ได้มีประกาศกระทรวงพลังงานกำหนดให้ดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยจำนวน ๓ แปลงสำรวจ ในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะเป็นการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการปิโตรเลียม จึงเห็นควรเปิดให้มีการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยจำนวน ๓ แปลงสำรวจดังกล่าว

            อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงออกประกาศเชิญชวนบริษัทผู้สนใจให้เข้าร่วมยื่นคำขอเพื่อเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยจำนวน ๓ แปลงสำรวจที่กำหนดให้ดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

           ๑. พื้นที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย จำนวน ๓ แปลงสำรวจ ได้แก่ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 และแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65 ตามประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยสำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดของเขตพื้นที่แปลงสำรวจตามแผนที่หมายเลข ป.๙๘/๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศฉบับนี้

           ๒. ระยะเวลาของสัญญาแบ่งปันผลผลิต
                      ๒.๑ ระยะเวลาสำรวจ กำหนดเป็นระยะเวลา ๖ ปี และหากประสงค์ขอต่อระยะเวลาสำรวจ ให้ยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีก่อนสิ้นระยะเวลาสำรวจไม่น้อยกว่าหกเดือน พร้อมข้อผูกพันทั้งด้านปริมาณงานและปริมาณเงินสำหรับระยะเวลาสำรวจที่ขอต่อและขอต่อระยะเวลาได้เพียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกิน ๓ ปี เมื่อได้ดำเนินงาน ทั้งด้านปริมาณงานและปริมาณเงินครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ และได้ตกลงข้อผูกพันในการดำเนินงานสำหรับระยะเวลาสำรวจที่ได้รับการต่อกับรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มระยะเวลาสำรวจที่ได้รับการต่อ
                      ๒.๒ ระยะเวลาผลิต กำหนดเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี นับแต่วันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาสำรวจ และมีสิทธิได้รับการต่อระยะเวลาได้อีกครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี ถ้าได้ปฏิบัติตามสัญญาทุกประการ และขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนด ข้อผูกพันและเงื่อนไขที่ใช้อยู่ทั่วไปขณะนั้น
                      ๒.๓ ระยะเวลาการคืนพื้นที่ การคืนพื้นที่แปลงสำรวจให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและสัญญา

            ผู้สนใจที่จะยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

            ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้ขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
                           ผู้ขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ผู้ขอ) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังต่อไปนี้
                           ๑.๑ เป็นบริษัท โดยต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
                                   (๑) ผู้ขอต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
                                   (๒) ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจทางด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
                                   (๓) ต้องไม่เป็นบริษัทที่ทิ้งการดำเนินงานตามข้อผูกพันที่กำหนดในสัมปทานหรือถูกเพิกถอนสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย
                                   (๔) ต้องไม่เป็นบริษัทที่มีรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ถือหุ้น หรือรายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม อยู่ในรายชื่อผู้ทิ้งการดำเนินงานตามข้อผูกพันที่กำหนดในสัมปทานหรือถูกเพิกถอนสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย
                           ๑.๒ มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสำรวจ ผลิต ขาย และจำหน่ายปิโตรเลียม โดยต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
                                   (๑) สถานะทางการเงินอย่างน้อย ๒ ปีในช่วงระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง
                                         - มีมูลค่าการถือครองหุ้นในกิจการ (Shareholder’s Equity) ไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) และ
                                         - มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า ๑
                                   (๒) มีเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา
                                   ในกรณีที่ผู้ขอไม่มีลักษณะครบถ้วนตาม ๑.๒ ต้องมีบริษัทอื่นซึ่งรัฐบาลเชื่อถือ และมีลักษณะตาม ๑.๒ และมีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการกับผู้ขอ รับรองที่จะให้ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสำรวจ ผลิต ขาย และจำหน่ายปิโตรเลียม
                           ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ผู้ขอทุกรายต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
   

            ข้อ ๒ การยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
                           ผู้ขอต้องยื่นคำขอตามแบบ ชธ/ป๑๑ ที่กำหนดโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศฉบับนี้ หนึ่งคำขอต่อหนึ่งแปลงสำรวจ และเอกสารการยื่นขอตาม ๒.๑ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมและวางหลักประกันคำขอตาม ๒.๒ ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยยื่น ณ ที่ทำการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๒๑ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ
                           ๒.๑ เอกสารการยื่นขอ
                                   ๒.๑.๑ เอกสารแสดงคุณสมบัติผู้ขอ
                                              (๑) เอกสารแสดงการเป็นบริษัท
                                                    หลักฐานการจดทะเบียนบริษัทที่ขอคัดไว้ไม่เกิน ๓ เดือน และรับรองโดยหน่วยงานที่รับจดทะเบียนที่แสดงถึงการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
                                                    (๑.๑) ชื่อบริษัท
                                                    (๑.๒) วันที่จัดตั้ง
                                                    (๑.๓) ที่อยู่ของสำนักงานใหญ่
                                                    (๑.๔) จำนวนทุนจดทะเบียน
                                                    (๑.๕) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท
                                                    (๑.๖) รายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ถือหุ้นของบริษัท
                                              (๒) หลักฐานแสดงรายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท หรือกรณีมอบอำนาจต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจ
                                              (๓) หลักฐานแสดงว่ามีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสำรวจ ผลิต ขาย และจำหน่ายปิโตรเลียม โดยมีสถาบันที่เชื่อถือได้ออกหนังสือรับรองว่าเป็นความจริง เช่น รายงานประจำปี งบการเงินหรือผลประกอบกิจการซึ่งแสดงถึงมูลค่าการถือครองหุ้นในกิจการ และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย้อนหลัง ๓ ปี หลักฐานการถือครองสิทธิในพื้นที่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศต่าง ๆ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา หลักฐานการถือครองกรรมสิทธิ์ หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาเช่าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสัญญาว่าจ้าง เป็นต้น
                                              ในกรณีที่ผู้ขอประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ผู้ขอทุกรายต้องยื่นเอกสารทั้ง (๑) (๒) และ (๓) ในกรณีที่ผู้ขอไม่มีลักษณะครบถ้วนตาม (๓) ต้องมีบริษัทอื่นซึ่งรัฐบาลเชื่อถือและมีลักษณะครบถ้วนตาม (๓) และมีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการกับผู้ขอ ให้การรับรองที่จะให้ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญ เพียงพอที่จะสำรวจ ผลิต ขาย และจำหน่ายปิโตรเลียมแก่ผู้ขอ ทั้งนี้ผู้ขอต้องยื่นหลักฐานตาม (๑) (๒) และ (๓) ของบริษัทผู้ให้การรับรอง และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือ การจัดการกับผู้ขอด้วย
                                              ในกรณีที่ผู้ขอและ/หรือบริษัทผู้ให้การรับรองเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ หลักฐานตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องมีหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต สถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือต้องมีหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต สถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศนั้น หรือต้องมีหนังสือรับรองของโนตารีปับลิคในประเทศนั้นหรือของบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับโนตารีปับลิคในกรณีที่ประเทศที่เป็นที่ตั้งบริษัทผู้ขอไม่มีโนตารีปับลิค
                                              ผู้ขอต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติดังกล่าว โดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทต้องลงนามกำกับเพื่อรับรองความถูกต้องในหน้าแรกของเอกสารทุกฉบับและทุกหน้าที่แสดงคุณสมบัติ และให้ยื่นใส่ซองปิดผนึกและระบุชัดเจนบนหน้าซองว่า “เอกสารแสดงคุณสมบัติ” พร้อมระบุชื่อผู้ขอในฐานะ ผู้ดำเนินงานและชื่อแปลงสำรวจที่ยื่นขอ
                                   ๒.๑.๒ เอกสารข้อเสนอ
                                              ผู้ขอต้องยื่นเอกสารข้อเสนอในแต่ละแปลงสำรวจดังต่อไปนี้
                                              (๑) เอกสารข้อเสนอข้อผูกพันในด้านปริมาณงานและปริมาณเงินสำหรับการสำรวจปิโตรเลียม
                                                    ข้อเสนอข้อผูกพันในด้านปริมาณงานและปริมาณเงินในการสำรวจปิโตรเลียมในแปลงสำรวจแต่ละแปลง ให้เสนอตามแบบการเสนอข้อผูกพันสำหรับการสำรวจปิโตรเลียม ดังแสดงในเอกสารแนบ ๓ ท้ายประกาศฉบับนี้ โดยผู้ขอต้องเสนอข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินตลอดระยะเวลาการสำรวจ (๖ ปี) ไม่ต่ำกว่าข้อผูกพันขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในแต่ละแปลงตามเอกสารแนบ ๔ ท้ายประกาศฉบับนี้ พร้อมเหตุผลสนับสนุนข้อเสนอตามรายงานการศึกษาทางธรณีวิทยาตามหัวข้อที่กำหนดในเอกสารแนบ ๕ ท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ ๕ (๑) ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑
                                              (๒) เอกสารข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ
                                                    ผลประโยชน์ตอบแทนรัฐให้เสนอตามแบบการเสนอดังแสดง ในเอกสารแนบ ๓ ท้ายประกาศฉบับนี้
                                                    (๒.๑) ข้อเสนอเกี่ยวกับอัตราร้อยละของปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรที่จะแบ่งให้ผู้รับสัญญา
                                                          ผู้ขอต้องเสนอตัวเลขอัตราร้อยละของปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรที่จะแบ่งให้แก่ผู้รับสัญญา ซึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบตามที่กฎหมายกำหนด (โดยให้เสนอเป็นเลขจำนวนเต็ม)
                                                    (๒.๒) ข้อเสนอเกี่ยวกับการให้ผลประโยชน์พิเศษ
                                                          ผู้ขอต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการชำระค่าภาคหลวง และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามกฎหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในแต่ละแปลงสำรวจ ดังนี้
                                                          (๑) เงินให้เปล่าในการลงนาม (Signature Bonus) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สามล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถ้วน) ต่อแปลง โดยผู้ขอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินให้เปล่าในการลงนามไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการก่อนวันลงนามในสัญญา
                                                          (๒) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทยให้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สามล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถ้วน) ต่อแปลง โดยอาจเสนอชำระเป็นครั้งเดียวหรือแบ่งชำระเป็นรายปี ปีละเท่า ๆ กันในช่วงระยะเวลาสำรวจ (๖ ปี)
                                                          (๓) เงินให้เปล่าในการผลิต (Production Bonus) เป็นจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถ้วน) ต่อแปลง ในแต่ละช่วงของปริมาณผลผลิตรวมของปิโตรเลียมสะสมที่ ๒ ล้านบาร์เรล ๔ ล้านบาร์เรล และ ๖ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ตามลำดับ (เพื่อประโยชน์ในการกำหนดปริมาณปิโตรเลียม ให้ถือว่าปริมาณความร้อนของก๊าซธรรมชาติจำนวน ๕.๗๓ ล้านบีทียู มีค่าเทียบเท่าปริมาณน้ำมันดิบหนึ่งบาร์เรล)
                                                          ทั้งนี้ ผู้ขออาจจะเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษอื่น ๆ เช่น การให้เงินทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม เงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น เป็นต้น โดยอาจเสนอชำระเป็นครั้งเดียวหรือรายปีตลอดอายุสัญญา
                                                    ผู้ขอต้องยื่นเอกสารข้อเสนอเกี่ยวกับข้อผูกพันในด้านปริมาณงานและปริมาณเงินในการสำรวจปิโตรเลียม และข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนรัฐดังกล่าว โดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทต้องลงนามกำกับเพื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารทุกฉบับและทุกหน้า และให้ยื่นใส่ซองปิดผนึกที่ระบุชัดเจน บนหน้าซองว่า “ข้อเสนอทางด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ” พร้อมระบุชื่อผู้ขอในฐานะผู้ดำเนินงานและชื่อแปลงสำรวจที่ยื่นขอ และยื่นแยกจากซองเอกสารแสดงคุณสมบัติตาม ๒.๑.๑
                           ๒.๒ ค่าธรรมเนียมและการวางหลักประกันคำขอ
                                    ๒.๒.๑ ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อหนึ่งคำขอต่อหนึ่งแปลงสำรวจ โดยจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นในวันที่ยื่นคำขอ และเงินค่าธรรมเนียมนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะไม่คืนให้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
                                    ๒.๒.๒ หลักประกันคำขอจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งคำขอต่อหนึ่งแปลงสำรวจ โดยใช้หนังสือค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Bank Guarantee) จากธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีสาขาในประเทศไทย และต้องมีระยะเวลาค้ำประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับแต่วันที่ยื่นขอ ให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
                                              ผู้ขอจะได้รับคืนหลักประกันคำขอเมื่อได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิและมาลงนามรับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแล้ว
                                              ทั้งนี้ ให้ผู้ขอมีหนังสือขอรับคืนหลักประกันคำขอดังกล่าว และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะคืนหลักประกันคำขอภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรับคืนหลักประกันคำขอนั้น
   

            ข้อ ๓ การพิจารณาให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
                           ๓.๑ คำขอที่ได้ยื่นโดยครบถ้วนและถูกต้องตามข้อ 2 จะเป็นคำขอที่สมบูรณ์และได้รับการพิจารณา
                           ๓.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตามข้อ ๑
                           ๓.๓ ผู้ขอที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแล้ว และได้เสนอข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินในการสำรวจปิโตรเลียม (๖ ปีแรก) และผลประโยชน์ตอบแทนรัฐที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละแปลงสำรวจ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๓.๔ และข้อ ๓.๕ ต่อไป
                           ๓.๔ กรณีที่แปลงใดมีผู้ผ่านเกณฑ์ตาม ๓.๓ มากกว่าหนึ่งราย การพิจารณาคัดเลือกจะใช้วิธีเปรียบเทียบการให้คะแนนของแต่ละคำขอในเรื่องต่าง ๆ ในข้อเสนอที่เป็นส่วนเพิ่มจากเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

  (๑) ข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินของโครงการสำรวจปิโตรเลียม ๖๕ คะแนน
  (๒) ผลประโยชนน์ตอบแทนรัฐ  
       (๒.๑) อัตราร้อยละของปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรที่จะแบ่งให้ผู้รับสัญญา ๒๕ คะแนน
       (๒.๒) ผลประโยชน์พิเศษ ๑๐ คะแนน

                           ผู้ขอที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของแปลงนั้น
                           ๓.๕ ในการพิจารณาข้อผูกพันการสำรวจปิโตรเลียมจะพิจารณาจากปริมาณงานที่เสนอว่ามีความสอดคล้องกับเหตุผลทางธรณีวิทยาของพื้นที่แปลงสำรวจ และปริมาณเงินที่เสนอมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่จะกระทำหรือไม่
                           ๓.๖ กรณีที่แปลงใดมีผู้ยื่นขอเพียงหนึ่งรายหรือมีผู้ผ่านเกณฑ์ตาม 3.3 เพียงหนึ่งราย ทางราชการสงวนสิทธิที่จะพิจารณายกเลิก หรือให้ หรือไม่ให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตของแปลงนั้นก็ได้ตามที่ทางราชการเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ขอจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ต่อทางราชการทั้งสิ้น
   

            ข้อ ๔ การได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
                           กระทรวงพลังงานจะมอบสิทธิให้ผู้ขอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตโดยออกเป็นสัญญาแบ่งปันผลผลิตหนึ่งสัญญาต่อหนึ่งแปลงสำรวจ ทั้งนี้ สัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นไปตามแบบ ชธ/ป๑๒ ที่กำหนดโดยกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ ๖ ท้ายประกาศฉบับนี้
                            เมื่อกระทรวงพลังงานได้ประกาศผลการพิจารณาให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และได้แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแก่ผู้ขอที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารยื่นคำขอให้ผู้ขอที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตดำเนินการดังต่อไปนี้
                           ๔.๑ ผู้ขอที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องวางหลักประกันการดำเนินงานต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อให้กระทรวงพลังงานมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานตามข้อผูกพันที่กำหนด ทั้งนี้ กำหนดให้วางประกันเป็นจำนวนเงินเท่ากับปริมาณเงินตามข้อผูกพันการสำรวจที่ได้เสนอและผลประโยชน์พิเศษที่เสนอให้แก่รัฐ (ยกเว้นเงินให้เปล่าในการลงนามและเงินให้เปล่าในการผลิต) ในช่วงการสำรวจทั้ง ๖ ปี โดยให้ใช้หนังสือค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Bank Guarantee) จากธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีสาขาในประเทศไทย ฉบับเดียวหรือหลายฉบับรวมกันก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าปริมาณเงินตามข้อผูกพันการสำรวจที่ได้เสนอและผลประโยชน์พิเศษที่เสนอให้แก่รัฐ หนังสือค้ำประกันนี้มีระยะเวลาค้ำประกันไม่น้อยกว่า ๖ ปีนับแต่วันลงนามในสัญญา
                                 ผู้ขอที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องวางหลักประกันการดำเนินงานให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างน้อย ๑๐ วันทำการก่อนวันลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต
                                 หากผู้ขอที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตมิได้วางหลักประกันการดำเนินงานตามที่กำหนด หรือมิได้มาลงลายมือชื่อรับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะถือว่าไม่ประสงค์จะรับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และยินยอมให้ริบหลักประกันคำขอ ทั้งนี้ ผู้ขอที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต จะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากทางราชการทั้งสิ้น
                                 หลักประกันการดำเนินงานจะคืนให้แก่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทั้งหมดเมื่อได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันการสำรวจและผลประโยชน์พิเศษครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสามารถขอปรับลดวงเงินค้ำประกันการดำเนินงานเมื่อได้ดำเนินงานตามข้อผูกพันการสำรวจและผลประโยชน์พิเศษในแต่ละปี
                                 เมื่อผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับคืนหลักประกันการดำเนินงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะคืนหลักประกันการดำเนินงานดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตรวจสอบแล้วว่าปฏิบัติงานครบถ้วน
                                 หากผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันที่กำหนดหรือเงื่อนไขการคืนหลักประกันการดำเนินงานได้ กระทรวงพลังงานสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันการดำเนินงาน
                           ๔.๒ ผู้ขอที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องชำระเงินให้เปล่าในการลงนามตามที่ได้เสนอไว้ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการก่อนวันลงนามในสัญญา โดยให้ชำระเป็นเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ และออกโดยธนาคารพาณิชย์เฉพาะสาขาในประเทศไทยเท่านั้น
                                 หากผู้ขอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตมิได้ชำระเงินให้เปล่า ในการลงนามตามที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์จะรับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และยินยอมให้ริบหลักประกันคำขอ ทั้งนี้ ผู้ขอที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต จะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากทางราชการทั้งสิ้น
   

            ข้อ ๕ ข้อสงวนสิทธิและอื่น ๆ
                           ๕.๑ ทางราชการสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาคำขอใด ๆ ของผู้ขอในกรณี
                                   ๕.๑.๑ ยื่นคำขอเมื่อพ้นจากกำหนดเวลาตามข้อ ๒
                                   ๕.๑.๒ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม ๒.๑
                                   ๕.๑.๓ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือไม่วางหลักประกันตาม ๒.๒
                                   ๕.๑.๔ แสดงเอกสารหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ
                           ทั้งนี้ ผู้ขอจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ต่อทางราชการทั้งสิ้น
                           ๕.๒ ทางราชการสงวนสิทธิที่จะพิจารณายกเลิก หรือให้ หรือไม่ให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยตามประกาศฉบับนี้แก่ผู้ขอรายหนึ่งรายใดก็ได้ และผู้ขอจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการ
                           ๕.๓ คำขอ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อเสนอที่ผู้ขอเสนอตามประกาศฉบับนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแบ่งปันผลผลิต
                           ๕.๔ การคืนหลักประกันใด ๆ ให้แก่ผู้ขอ เป็นการคืนเฉพาะหลักประกันโดยไม่มีดอกเบี้ย
                           ๕.๕ ผู้ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจะต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
                           ๕.๖ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีสิทธิเรียกให้ผู้ขอชี้แจงหรือยื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียด ทั้งนี้ ต้องไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ขอรายอื่น ๆ
                           ๕.๗ ผู้ขอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการยื่นขอเองทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ต่อทางราชการได้
   

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dmf.go.th ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สามารถสอบถามมายังกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ PetroleumBidding@dmf.go.th
   

   

  ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 • เอกสารแนบ 1 - แผนที่แสดงพื้นที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิ

  แผนที่และพิกัดภูมิศาสตร์ของพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย
  ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ ๒๔ จำนวน ๓ แปลงสำรวจ

  แผนที่พื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65

  แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65

  มีพื้นที่ ๘,๔๘๗.๒๐ ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น ๒ พื้นที่ ดังนี้
  แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65 พื้นที่ A มีพื้นที่ประมาณ ๘,๒๙๘.๔๙ ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดที่ ๑ ถึงจุดที่ ๗๓ ซึ่งมีพิกัดภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้

  จุดที่ GCS Indian 1975
  ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวันออก)
  ๐๙° ๐๐' ๐๐" ๑๐๐° ๕๒' ๒๕"
  ๑๑° ๑๕' ๐๐" ๑๐๐° ๕๒' ๒๕"
  ๑๑° ๑๕' ๐๐" ๑๐๑° ๐๗' ๐๐"
  ๑๑° ๑๒' ๐๐" ๑๐๑° ๐๗' ๐๐"
  ๑๑° ๑๒' ๐๐" ๑๐๑° ๐๖' ๐๐"
  ๑๑° ๑๐' ๐๐" ๑๐๑° ๐๖' ๐๐"
  ๑๑° ๑๐' ๐๐" ๑๐๑° ๐๔' ๐๐"
  ๑๑° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๐๔' ๐๐"
  ๑๑° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๓' ๑๒.๗๒๗"
  ๑๐ ๑๐° ๕๙' ๐๐" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๑๑ ๑๐° ๔๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๗' ๕๕"
  ๑๒ ๑๐° ๔๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๔' ๐๐"
  ๑๓ ๑๐° ๕๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๔' ๐๐"
  ๑๔ ๑๐° ๕๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๑๕ ๑๐° ๕๑' ๐๕" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๑๖ ๑๐° ๕๑' ๐๕" ๑๐๑° ๐๘' ๑๕.๙๓"
  ๑๗ ๑๐° ๔๕' ๓.๔๘" ๑๐๑° ๐๘' ๑๕.๙๓"
  ๑๘ ๑๐° ๔๕' ๓.๔๘" ๑๐๑° ๐๗' ๑๐.๑๑"
  ๑๙ ๑๐° ๓๓' ๒๕" ๑๐๑° ๐๗' ๑๐.๑๑"
  ๒๐ ๑๐° ๓๓' ๒๕" ๑๐๑° ๐๘' ๔๐"
  ๒๑ ๑๐° ๓๐' ๕๒" ๑๐๑° ๐๘' ๔๐"
  ๒๒ ๑๐° ๓๐' ๕๒" ๑๐๑° ๐๙' ๓๐"
  ๒๓ ๑๐° ๓๐' ๐๐" ๑๐๑° ๐๙' ๓๐"
  ๒๔ ๑๐° ๓๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๒๕ ๑๐° ๒๔' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๒๖ ๑๐° ๒๔' ๐๐" ๑๐๑° ๑๑' ๓๐"
  ๒๗ ๑๐° ๒๑' ๓๐" ๑๐๑° ๑๑' ๓๐"
  ๒๘ ๑๐° ๒๑' ๓๐" ๑๐๑° ๑๒' ๐๐"
  ๒๙ ๑๐° ๑๒' ๐๐" ๑๐๑° ๑๒' ๐๐"
  ๓๐ ๑๐° ๑๒' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๓๑ ๐๙° ๕๘' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๓๒ ๐๙° ๕๘' ๐๐" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๓๓ ๑๐° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๓๔ ๑๐° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๘' ๐๐"
  ๓๕ ๑๐° ๑๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๘' ๐๐"
  ๓๖ ๑๐° ๑๐' ๐๐" ๑๐๑° ๒๔' ๐๐"
  ๓๗ ๑๐° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๒๔' ๐๐"
  ๓๘ ๑๐° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๙' ๐๐"
  ๓๙ ๐๙° ๕๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๙' ๐๐"
  ๔๐ ๐๙° ๕๖' ๐๐" ๑๐๑° ๒๑' ๒๕"
  ๔๑ ๐๙° ๕๐' ๐๐" ๑๐๑° ๒๑' ๒๕"
  ๔๒ ๐๙° ๕๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๖' ๐๐"
  ๔๓ ๐๙° ๔๙' ๐๐" ๑๐๑° ๑๖' ๐๐"
  ๔๔ ๐๙° ๔๙' ๐๐" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๔๕ ๐๙° ๔๒' ๐๐" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๔๖ ๐๙° ๔๒' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๔๗ ๐๙° ๔๘' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๔๘ ๐๙° ๔๘' ๐๐" ๑๐๑° ๐๘' ๐๐"
  ๔๙ ๐๙° ๕๒' ๐๐" ๑๐๑° ๐๘' ๐๐"
  ๕๐ ๐๙° ๕๒' ๐๐" ๑๐๑° ๐๕' ๐๐"
  ๕๑ ๐๙° ๓๖' ๐๐" ๑๐๑° ๐๕' ๐๐"
  ๕๒ ๐๙° ๓๖' ๐๐" ๑๐๑° ๐๗' ๐๐"
  ๕๓ ๐๙° ๓๐' ๐๐" ๑๐๑° ๐๗' ๐๐"
  ๕๔ ๐๙° ๓๐' ๐๐" ๑๐๑° ๐๒' ๐๐"
  ๕๕ ๐๙° ๒๖' ๐๐" ๑๐๑° ๐๒' ๐๐"
  ๕๖ ๐๙° ๒๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๕๗ ๐๙° ๒๕' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๕๘ ๐๙° ๒๕' ๐๐" ๑๐๑° ๑๑' ๐๐"
  ๕๙ ๐๙° ๒๔' ๐๐" ๑๐๑° ๑๑' ๐๐"
  ๖๐ ๐๙° ๒๔' ๐๐" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๖๑ ๐๙° ๑๘' ๐๐" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๖๒ ๐๙° ๑๘' ๐๐" ๑๐๑° ๑๔' ๐๐"
  ๖๓ ๐๙° ๑๗' ๐๐" ๑๐๑° ๑๔' ๐๐"
  ๖๔ ๐๙° ๑๗' ๐๐" ๑๐๑° ๑๕' ๐๐"
  ๖๕ ๐๙° ๑๕' ๐๐" ๑๐๑° ๑๕' ๐๐"
  ๖๖ ๐๙° ๑๕' ๐๐" ๑๐๑° ๑๑' ๐๐"
  ๖๗ ๐๙° ๑๑' ๐๐" ๑๐๑° ๑๑' ๐๐"
  ๖๘ ๐๙° ๑๑' ๐๐" ๑๐๑° ๑๒' ๐๐"
  ๖๙ ๐๙° ๐๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๒' ๐๐"
  ๗๐ ๐๙° ๐๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๒' ๓๐"
  ๗๑ ๐๙° ๐๔' ๐๐" ๑๐๑° ๑๒' ๓๐"
  ๗๒ ๐๙° ๐๔' ๐๐" ๑๐๑° ๑๔' ๐๐"
  ๗๓ ๐๙° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๔' ๐๐"

   

  แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65 พื้นที่ B มีพื้นที่ ๑๘๘.๗๑ ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดที่ ๗๔ ถึงจุดที่ ๗๙ ซึ่งมีพิกัดภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้

  จุดที่ GCS Indian 1975
  ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวันออก)
  ๗๔ ๑๐° ๒๘' ๐๐" ๑๐๑° ๒๐' ๐๐"
  ๗๕ ๑๐° ๓๙' ๐๐" ๑๐๑° ๒๐' ๐๐"
  ๗๖ ๑๐° ๓๙' ๐๐" ๑๐๑° ๒๐' ๓๕.๓๓๖"
  ๗๗ ๑๐° ๑๘' ๐๐" ๑๐๑° ๒๘' ๓๓.๔๓๙"
  ๗๘ ๑๐° ๑๘' ๐๐" ๑๐๑° ๒๔' ๐๐"
  ๗๙ ๑๐° ๒๘' ๐๐" ๑๐๑° ๒๔' ๐๐"

   

  แผนที่พื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65

  แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65

  มีพื้นที่ ๑๕,๐๓๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดที่ ๑ ถึงจุดที่ ๔๔ ซึ่งมีพิกัดภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้

  จุดที่ GCS Indian 1975
  ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวันออก)
  ๐๘° ๐๕' ๔๕" ๑๐๐° ๕๒' ๒๕"
  ๐๙° ๐๐' ๐๐" ๑๐๐° ๕๒' ๒๕"
  ๐๙° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๒๐"
  ๐๘° ๔๑' ๒๐" ๑๐๑° ๑๐' ๒๐"
  ๐๘° ๔๑' ๒๐" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๐๘° ๓๙' ๔๕" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๐๘° ๓๙' ๔๕" ๑๐๑° ๑๕' ๔๕"
  ๐๘° ๓๙' ๑๕" ๑๐๑° ๑๕' ๔๕"
  ๐๘° ๓๙' ๑๕" ๑๐๑° ๑๖' ๑๕"
  ๑๐ ๐๘° ๓๘' ๓๐" ๑๐๑° ๑๖' ๑๕"
  ๑๑ ๐๘° ๓๘' ๓๐" ๑๐๑° ๑๖' ๔๕"
  ๑๒ ๐๘° ๓๕' ๔๕" ๑๐๑° ๑๖' ๔๕"
  ๑๓ ๐๘° ๓๕' ๔๕" ๑๐๑° ๑๗' ๑๕"
  ๑๔ ๐๘° ๓๑' ๔๕" ๑๐๑° ๑๗' ๑๕"
  ๑๕ ๐๘° ๓๑' ๔๕" ๑๐๑° ๑๘' ๐๐"
  ๑๖ ๐๘° ๒๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๘' ๐๐"
  ๑๗ ๐๘° ๒๖' ๐๐" ๑๐๑° ๒๐' ๒๐"
  ๑๘ ๐๘° ๒๑' ๐๐" ๑๐๑° ๒๐' ๒๐"
  ๑๙ ๐๘° ๒๑' ๐๐" ๑๐๑° ๒๒' ๓๐"
  ๒๐ ๐๘° ๑๙' ๐๐" ๑๐๑° ๒๒' ๓๐"
  ๒๑ ๐๘° ๑๙' ๐๐" ๑๐๑° ๒๖' ๐๐"
  ๒๒ ๐๘° ๒๔' ๐๐" ๑๐๑° ๒๖' ๐๐"
  ๒๓ ๐๘° ๒๔' ๐๐" ๑๐๑° ๒๔' ๐๐"
  ๒๔ ๐๘° ๒๙' ๓๐" ๑๐๑° ๒๔' ๐๐"
  ๒๕ ๐๘° ๒๙' ๓๐" ๑๐๑° ๒๗' ๐๐"
  ๒๖ ๐๘° ๓๖' ๐๐" ๑๐๑° ๒๗' ๐๐"
  ๒๗ ๐๘° ๓๖' ๐๐" ๑๐๑° ๓๐' ๐๐"
  ๒๘ ๐๘° ๓๑' ๐๐" ๑๐๑° ๓๐' ๐๐"
  ๒๙ ๐๘° ๓๑' ๐๐" ๑๐๑° ๓๒' ๐๐"
  ๓๐ ๐๘° ๒๗' ๓๐" ๑๐๑° ๓๒' ๐๐"
  ๓๑ ๐๘° ๒๗' ๓๐" ๑๐๑° ๓๔' ๐๐"
  ๓๒ ๐๘° ๒๕' ๐๐" ๑๐๑° ๓๔' ๐๐"
  ๓๓ ๐๘° ๒๕' ๐๐" ๑๐๑° ๓๖' ๐๐"
  ๓๔ ๐๘° ๒๒' ๑๕" ๑๐๑° ๓๖' ๐๐"
  ๓๕ ๐๘° ๒๒' ๑๕" ๑๐๑° ๔๐' ๔๔"
  ๓๖ ๐๘° ๒๓' ๕๐" ๑๐๑° ๔๐' ๔๔"
  ๓๗ ๐๘° ๒๓' ๕๐" ๑๐๑° ๔๑' ๔๑"
  ๓๘ ๐๘° ๒๖' ๐๐" ๑๐๑° ๔๑' ๔๑"
  ๓๙ ๐๘° ๒๖' ๐๐" ๑๐๑° ๔๓' ๐๐"
  ๔๐ ๐๘° ๒๒' ๑๕" ๑๐๑° ๔๓' ๐๐"
  ๔๑ ๐๘° ๒๒' ๑๕" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"
  ๔๒ ๐๗° ๐๕' ๓๗" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"
  ๔๓ ๐๗° ๐๕' ๓๗" ๑๐๑° ๐๐' ๐๐"
  ๔๔ ๐๘° ๐๕' ๔๕" ๑๐๑° ๐๐' ๐๐"

   

  ทั้งนี้ โดยไม่รวมพื้นที่จำนวน ๑ พื้นที่ ที่อยู่ภายในแปลงสำรวจ ดังต่อไปนี้
  พื้นที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดที่ ๔๕ ถึงจุดที่ ๖๐ ซึ่งมีพิกัดภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้

  จุดที่ GCS Indian 1975
  ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวันออก)
  ๔๕ ๐๗° ๕๐' ๓๐" ๑๐๑° ๑๙' ๐๐"
  ๔๖ ๐๗° ๕๓' ๐๐" ๑๐๑° ๑๙' ๐๐"
  ๔๗ ๐๗° ๕๓' ๐๐" ๑๐๑° ๑๙' ๓๐"
  ๔๘ ๐๗° ๕๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๙' ๓๐"
  ๔๙ ๐๗° ๕๖' ๐๐" ๑๐๑° ๒๒' ๐๐"
  ๕๐ ๐๘° ๐๑' ๐๐" ๑๐๑° ๒๒' ๐๐"
  ๕๑ ๐๘° ๐๑' ๐๐" ๑๐๑° ๒๓' ๐๐"
  ๕๒ ๐๘° ๐๒' ๑๕" ๑๐๑° ๒๓' ๐๐"
  ๕๓ ๐๘° ๐๒' ๑๕" ๑๐๑° ๒๕' ๐๐"
  ๕๔ ๐๘° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๒๕' ๐๐"
  ๕๕ ๐๘° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๒๔' ๐๐"
  ๕๖ ๐๗° ๕๕' ๐๐" ๑๐๑° ๒๔' ๐๐"
  ๕๗ ๐๗° ๕๕' ๐๐" ๑๐๑° ๒๕' ๐๐"
  ๕๘ ๐๗° ๕๓' ๐๐" ๑๐๑° ๒๕' ๐๐"
  ๕๙ ๐๗° ๕๓' ๐๐" ๑๐๑° ๒๓' ๐๐"
  ๖๐ ๐๗° ๕๐' ๓๐" ๑๐๑° ๒๓' ๐๐"

   

  แผนที่พื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65

  แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65

  มีพื้นที่ ๑๑,๖๔๖.๖๗ ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น ๒ พื้นที่ ดังนี้
  แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65 พื้นที่ A มีพื้นที่ประมาณ ๑๑.๐๒๘.๒๒ ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดที่ ๑ ถึงจุดที่ ๕๒ ซึ่งมีพิกัดภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้

  จุดที่ GCS Indian 1975
  ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวันออก)
  ๐๗° ๐๕' ๓๗" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"
  ๐๘° ๐๘' ๐๐" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"
  ๐๘° ๐๘' ๐๐" ๑๐๑° ๔๘' ๐๐"
  ๐๘° ๐๖' ๐๐" ๑๐๑° ๔๘' ๐๐"
  ๐๘° ๐๖' ๐๐" ๑๐๑° ๕๐' ๐๐"
  ๐๘° ๐๔' ๐๐" ๑๐๑° ๕๐' ๐๐"
  ๐๘° ๐๔' ๐๐" ๑๐๑° ๕๒' ๐๐"
  ๐๘° ๐๒' ๐๐" ๑๐๑° ๕๒' ๐๐"
  ๐๘° ๐๒' ๐๐" ๑๐๑° ๕๔' ๐๐"
  ๑๐ ๐๘° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๕๔' ๐๐"
  ๑๑ ๐๘° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๕๘' ๐๐"
  ๑๒ ๐๘° ๐๙' ๐๐" ๑๐๑° ๕๘' ๐๐"
  ๑๓ ๐๘° ๐๙' ๐๐" ๑๐๑° ๕๔' ๐๐"
  ๑๔ ๐๘° ๑๒' ๐๐" ๑๐๑° ๕๔' ๐๐"
  ๑๕ ๐๘° ๑๒' ๐๐" ๑๐๑° ๕๐' ๐๐"
  ๑๖ ๐๘° ๑๓' ๐๐" ๑๐๑° ๕๐' ๐๐"
  ๑๗ ๐๘° ๑๓' ๐๐" ๑๐๑° ๔๘' ๐๐"
  ๑๘ ๐๘° ๑๗' ๓๐" ๑๐๑° ๔๘' ๐๐"
  ๑๙ ๐๘° ๑๗' ๓๐" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"
  ๒๐ ๐๘° ๒๒' ๑๕" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"
  ๒๑ ๐๘° ๒๒' ๑๕" ๑๐๑° ๕๒' ๐๐"
  ๒๒ ๐๘° ๑๕' ๐๐" ๑๐๑° ๕๒' ๐๐"
  ๒๓ ๐๘° ๑๕' ๐๐" ๑๐๒° ๐๖' ๐๐"
  ๒๔ ๐๘° ๐๔' ๐๐" ๑๐๒° ๐๖' ๐๐"
  ๒๕ ๐๘° ๐๔' ๐๐" ๑๐๒° ๑๐' ๐๐"
  ๒๖ ๐๘° ๐๐' ๐๐" ๑๐๒° ๑๐' ๐๐"
  ๒๗ ๐๘° ๐๐' ๐๐" ๑๐๒° ๑๖' ๐๐"
  ๒๘ ๐๗° ๕๘' ๐๐" ๑๐๒° ๑๖' ๐๐"
  ๒๙ ๐๗° ๕๘' ๐๐" ๑๐๒° ๑๘' ๐๐"
  ๓๐ ๐๗° ๕๖' ๐๐" ๑๐๒° ๑๘' ๐๐"
  ๓๑ ๐๗° ๕๖' ๐๐" ๑๐๒° ๒๐' ๐๐"
  ๓๒ ๐๗° ๕๔' ๐๐" ๑๐๒° ๒๐' ๐๐"
  ๓๓ ๐๗° ๕๔' ๐๐" ๑๐๒° ๒๒' ๐๐"
  ๓๔ ๐๗° ๕๐' ๐๐" ๑๐๒° ๒๒' ๐๐"
  ๓๕ ๐๗° ๕๐' ๐๐" ๑๐๒° ๒๔' ๐๐"
  ๓๖ ๐๗° ๔๘' ๐๐" ๑๐๒° ๒๔' ๐๐"
  ๓๗ ๐๗° ๔๘' ๐๐" ๑๐๒° ๒๖' ๐๐"
  ๓๘ ๐๗° ๔๔' ๐๐" ๑๐๒° ๒๖' ๐๐"
  ๓๙ ๐๗° ๔๔' ๐๐" ๑๐๒° ๒๘' ๐๐"
  ๔๐ ๐๗° ๔๐' ๐๐" ๑๐๒° ๒๘' ๐๐"
  ๔๑ ๐๗° ๔๐' ๐๐" ๑๐๒° ๓๐' ๐๐"
  ๔๒ ๐๗° ๓๔' ๐๐" ๑๐๒° ๓๐' ๐๐"
  ๔๓ ๐๗° ๓๔' ๐๐" ๑๐๒° ๓๒' ๐๐"
  ๔๔ ๐๗° ๒๘' ๐๐" ๑๐๒° ๓๒' ๐๐"
  ๔๕ ๐๗° ๒๘' ๐๐" ๑๐๒° ๓๔' ๐๐"
  ๔๖ ๐๗° ๒๐' ๐๐" ๑๐๒° ๓๔' ๐๐"
  ๔๗ ๐๗° ๒๐' ๐๐" ๑๐๒° ๓๗' ๐๐"
  ๔๘ ๐๗° ๑๐' ๐๐" ๑๐๒° ๒๘' ๕๔"
  ๔๙ ๐๖° ๕๐' ๐๐" ๑๐๒° ๒๑' ๑๒"
  ๕๐ ๐๖° ๓๘' ๕๔" ๑๐๒° ๑๕' ๒๔"
  ๕๑ ๐๖° ๓๘' ๕๔" ๑๐๑° ๕๙' ๐๐"
  ๕๒ ๐๗° ๐๕' ๓๗" ๑๐๑° ๕๙' ๐๐"

   

  แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65 พื้นที่ B มีพื้นที่ ๖๑๘.๔๕ ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดที่ ๕๓ ถึงจุดที่ ๖๘ ซึ่งมีพิกัดภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้

  จุดที่ GCS Indian 1975
  ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวันออก)
  ๕๓ ๐๗° ๓๖' ๐๐" ๑๐๒° ๓๖' ๐๐"
  ๕๔ ๐๗° ๔๘' ๐๐" ๑๐๒° ๓๖' ๐๐"
  ๕๕ ๐๗° ๔๘' ๐๐" ๑๐๒° ๔๔' ๐๐"
  ๕๖ ๐๗° ๔๔' ๐๐" ๑๐๒° ๔๔' ๐๐"
  ๕๗ ๐๗° ๔๔' ๐๐" ๑๐๒° ๔๖' ๐๐"
  ๕๘ ๐๗° ๔๐' ๐๐" ๑๐๒° ๔๖' ๐๐"
  ๕๙ ๐๗° ๔๐' ๐๐" ๑๐๒° ๕๒' ๐๐"
  ๖๐ ๐๗° ๓๘' ๑๖" ๑๐๒° ๕๒' ๐๐"
  ๖๑ ๐๗° ๓๘' ๑๖" ๑๐๒° ๔๗' ๐๒"
  ๖๒ ๐๗° ๓๖' ๐๐" ๑๐๒° ๔๗' ๐๒"
  ๖๓ ๐๗° ๓๖' ๐๐" ๑๐๒° ๔๔' ๐๐"
  ๖๔ ๐๗° ๒๗' ๔๖" ๑๐๒° ๔๔' ๐๐"
  ๖๕ ๐๗° ๒๓' ๒๖" ๑๐๒° ๔๐' ๐๐"
  ๖๖ ๐๗° ๒๘' ๐๐" ๑๐๒° ๔๐' ๐๐"
  ๖๗ ๐๗° ๒๘' ๐๐" ๑๐๒° ๓๘' ๐๐"
  ๖๘ ๐๗° ๓๖' ๐๐" ๑๐๒° ๓๘' ๐๐"
 • เอกสารแนบ 2 - แบบคำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต (ชธ/ป11)

 • เอกสารแนบ 3 - แบบเสนอข้อผูกพันและผลตอบแทนรัฐ

 • เอกสารแนบ 4 - ข้อผูกพันขั้นต่ำ

  ข้อกำหนดข้อผูกพันขั้นต่ำในด้านปริมาณงานและปริมาณเงินในการสำรวจปิโตรเลียม
  แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65

  แปลง
  สำรวจ
  พื้นที่
  (ตร.กม.)
  ระยะห่างจากชายฝั่งโดยประมาณ
  (กม.)
  ปริมาณงานและปริมาณเงินขั้นต่ำในการสำรวจปิโตรเลียม
  การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน*
  (ตร.กม. หรือ กม.)
  ค่าใช้จ่รายรวมของการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน**
  (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
  หลุมสำรวจ***
  (หลุม)
  ค่าใช้จ่ายรวมของหลุมสำรวจ****
  (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
  G1/65 ๘,๔๘๗.๒๐ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๕๒ กม.
  ชุมพร ๑๗๓ กม.
  สุราษฎร์ธานี ๑๒๘ กม.
  แบบ ๓ มิติ ≥ ๒๕๐ ตร.กม.
  และ/หรือ แบบ ๒ มิติ
  โดยคิดเทียบเท่าแบบ ๓ มิติ
  ๑.๕ ๗.๕
  หมายเหตุ
  * เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบปริมาณงานการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนกับข้อกำหนดขั้นต่ำของรัฐ ให้ถือว่าการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ ๒ มิติ ๘ กม. เท่ากับแบบ ๓ มิติ ๑ ตร.กม.
  ** ค่าใช้จ่ายในการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
  - แบบ ๒ มิติ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/กม.
  - แบบ ๓ มิติ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/ตร.กม.
  *** ข้อกำหนดผูกมัดเกี่ยวกับการเจาะหลุมสำรวจสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65
  - หลุมสำรวจ ๒ หลุม ต้องเจาะภายในขอบเขตพื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ พื้นที่ละ ๑ หลุม
  ดังแผนที่และจุดพิกัดภูมิศาสตร์ตามรูปที่ ๑ และ ตารางที่ ๑
  - หลุมสำรวจอีก ๑ หลุม จะทำการเจาะในบริเวณใดของแปลงสำรวจดังกล่าวก็ได้
  **** ค่าใช้จ่ายต่อหลุมสำรวจ ไม่น้อยกว่า ๒.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

   

  รูปที่ ๑ แสดงขอบเขตพื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65

  ตารางที่ ๑ พิกัดภูมิศาสตร์แสดงขอบเขตพื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65

  พื้นที่ ๑ สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65 พื้นที่ A
  มีขนาดพื้นที่ ๓,๖๙๗.๒๘ ตารางกิโลเมตร ดังแสดงขอบเขตด้วยพิกัดภูมิศาสตร์จำนวน ๓๑ จุด

  จุดที่ GCS Indian 1975
  ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวันออก)
  ๑๐° ๑๐' ๐๐" ๑๐๐° ๕๒' ๒๕"
  ๑๑° ๑๕' ๐๐" ๑๐๐° ๕๒' ๒๕"
  ๑๑° ๑๕' ๐๐" ๑๐๑° ๐๗' ๐๐"
  ๑๑° ๑๒' ๐๐" ๑๐๑° ๐๗' ๐๐"
  ๑๑° ๑๒' ๐๐" ๑๐๑° ๐๖' ๐๐"
  ๑๑° ๑๐' ๐๐" ๑๐๑° ๐๖' ๐๐"
  ๑๑° ๑๐' ๐๐" ๑๐๑° ๐๔' ๐๐"
  ๑๑° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๐๔' ๐๐"
  ๑๑° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๓' ๑๒.๗๒๗"
  ๑๐ ๑๐° ๕๙' ๐๐" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๑๑ ๑๐° ๔๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๗' ๕๕"
  ๑๒ ๑๐° ๔๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๔' ๐๐"
  ๑๓ ๑๐° ๕๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๔' ๐๐"
  ๑๔ ๑๐° ๕๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๑๕ ๑๐° ๕๑' ๐๕" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๑๖ ๑๐° ๕๑' ๐๕" ๑๐๑° ๐๘' ๑๕.๙๓"
  ๑๗ ๑๐° ๔๕' ๓.๔๘" ๑๐๑° ๐๘' ๑๕.๙๓"
  ๑๘ ๑๐° ๔๕' ๓.๔๘" ๑๐๑° ๐๗' ๑๐.๑๑"
  ๑๙ ๑๐° ๓๓' ๒๕" ๑๐๑° ๐๗' ๑๐.๑๑"
  ๒๐ ๑๐° ๓๓' ๒๕" ๑๐๑° ๐๘' ๔๐"
  ๒๑ ๑๐° ๓๐' ๕๒" ๑๐๑° ๐๘' ๔๐"
  ๒๒ ๑๐° ๓๐' ๕๒" ๑๐๑° ๐๙' ๓๐"
  ๒๓ ๑๐° ๓๐' ๐๐" ๑๐๑° ๐๙' ๓๐"
  ๒๔ ๑๐° ๓๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๒๕ ๑๐° ๒๔' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๒๖ ๑๐° ๒๔' ๐๐" ๑๐๑° ๑๑' ๓๐"
  ๒๗ ๑๐° ๒๑' ๓๐" ๑๐๑° ๑๑' ๓๐"
  ๒๘ ๑๐° ๒๑' ๓๐" ๑๐๑° ๑๒' ๐๐"
  ๒๙ ๑๐° ๑๒' ๐๐" ๑๐๑° ๑๒' ๐๐"
  ๓๐ ๑๐° ๑๒' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๓๑ ๑๐° ๑๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"

  พื้นที่ ๑ สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65 พื้นที่ B
  มีขนาดพื้นที่ ๑๘๘.๗๑ ตารางกิโลเมตร ดังแสดงขอบเขตด้วยพิกัดภูมิศาสตร์จำนวน ๖ จุด

  จุดที่ GCS Indian 1975
  ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวันออก)
  ๓๒ ๑๐° ๒๘' ๐๐" ๑๐๑° ๒๐' ๐๐"
  ๓๓ ๑๐° ๓๙' ๐๐" ๑๐๑° ๒๐' ๐๐"
  ๓๔ ๑๐° ๓๙' ๐๐" ๑๐๑° ๒๐' ๓๕.๓๓๖"
  ๓๕ ๑๐° ๑๘' ๐๐" ๑๐๑° ๒๘' ๓๓.๔๓๙"
  ๓๖ ๑๐° ๑๘' ๐๐" ๑๐๑° ๒๔' ๐๐"
  ๓๗ ๑๐° ๒๘' ๐๐" ๑๐๑° ๒๔' ๐๐"

  พื้นที่ ๒ สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65 พื้นที่ A
  มีขนาดพื้นที่ ๑,๗๗๓.๔๘ ตารางกิโลเมตร ดังแสดงขอบเขตด้วยพิกัดภูมิศาสตร์จำนวน ๒๐ จุด

  จุดที่ GCS Indian 1975
  ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวันออก)
  ๐๙° ๐๐' ๐๐" ๑๐๐° ๕๒' ๒๕"
  ๐๙° ๒๖' ๐๐" ๑๐๐° ๕๒' ๒๕"
  ๐๙° ๒๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๐๙° ๒๕' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๐๐"
  ๐๙° ๒๕' ๐๐" ๑๐๑° ๑๑' ๐๐"
  ๐๙° ๒๔' ๐๐" ๑๐๑° ๑๑' ๐๐"
  ๐๙° ๒๔' ๐๐" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๐๙° ๑๘' ๐๐" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๐๙° ๑๘' ๐๐" ๑๐๑° ๑๔' ๐๐"
  ๑๐ ๐๙° ๑๗' ๐๐" ๑๐๑° ๑๔' ๐๐"
  ๑๑ ๐๙° ๑๗' ๐๐" ๑๐๑° ๑๕' ๐๐"
  ๑๒ ๐๙° ๑๕' ๐๐" ๑๐๑° ๑๕' ๐๐"
  ๑๓ ๐๙° ๑๕' ๐๐" ๑๐๑° ๑๑' ๐๐"
  ๑๔ ๐๙° ๑๑' ๐๐" ๑๐๑° ๑๑' ๐๐"
  ๑๕ ๐๙° ๑๑' ๐๐" ๑๐๑° ๑๒' ๐๐"
  ๑๖ ๐๙° ๐๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๒' ๐๐"
  ๑๗ ๐๙° ๐๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๒' ๓๐"
  ๑๘ ๐๙° ๐๔' ๐๐" ๑๐๑° ๑๒' ๓๐"
  ๑๙ ๐๙° ๐๔' ๐๐" ๑๐๑° ๑๔' ๐๐"
  ๒๐ ๐๙° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๔' ๐๐"

   

  ข้อกำหนดข้อผูกพันขั้นต่ำในด้านปริมาณงานและปริมาณเงินในการสำรวจปิโตรเลียม
  แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65

  แปลง
  สำรวจ
  พื้นที่
  (ตร.กม.)
  ระยะห่างจากชายฝั่งโดยประมาณ
  (กม.)
  ปริมาณงานและปริมาณเงินขั้นต่ำในการสำรวจปิโตรเลียม
  การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน*
  (ตร.กม. หรือ กม.)
  ค่าใช้จ่รายรวมของการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน**
  (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
  หลุมสำรวจ***
  (หลุม)
  ค่าใช้จ่ายรวมของหลุมสำรวจ****
  (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
  G2/65 ๑๕,๐๓๐.๑๔ นครศรีธรรมราช ๗๑ กม.
  สงขลา ๒๒ กม.
  ปัตตานี ๑๖ กม.
  แบบ ๓ มิติ ≥ ๒๕๐ ตร.กม.
  และ/หรือ แบบ ๒ มิติ
  โดยคิดเทียบเท่าแบบ ๓ มิติ
  ๑.๕
  หมายเหตุ
  * เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบปริมาณงานการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนกับข้อกำหนดขั้นต่ำของรัฐ ให้ถือว่าการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ ๒ มิติ ๘ กม. เท่ากับแบบ ๓ มิติ ๑ ตร.กม.
  ** ค่าใช้จ่ายในการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
  - แบบ ๒ มิติ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/กม.
  - แบบ ๓ มิติ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/ตร.กม.
  *** ข้อกำหนดผูกมัดเกี่ยวกับการเจาะหลุมสำรวจสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65
  - หลุมสำรวจ ๒ หลุม ต้องเจาะภายในขอบเขตพื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ พื้นที่ละ ๑ หลุม
  ดังแผนที่และจุดพิกัดภูมิศาสตร์ตามรูปที่ ๒ และ ตารางที่ ๒
  **** ค่าใช้จ่ายต่อหลุมสำรวจ ไม่น้อยกว่า ๒.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

   

  รูปที่ ๒ แสดงขอบเขตพื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65

  ตารางที่ ๒ พิกัดภูมิศาสตร์แสดงขอบเขตพื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65

  พื้นที่ ๑ สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65
  มีขนาดพื้นที่ ๖,๒๔๘.๙๙ ตารางกิโลเมตร ดังแสดงขอบเขตด้วยพิกัดภูมิศาสตร์จำนวน ๔๔ จุด

  จุดที่ GCS Indian 1975
  ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวันออก)
  ๐๘° ๐๕' ๔๕" ๑๐๐° ๕๒' ๒๕"
  ๐๙° ๐๐' ๐๐" ๑๐๐° ๕๒' ๒๕"
  ๐๙° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๑๐' ๒๐"
  ๐๘° ๔๑' ๒๐" ๑๐๑° ๑๐' ๒๐"
  ๐๘° ๔๑' ๒๐" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๐๘° ๓๙' ๔๕" ๑๐๑° ๑๓' ๐๐"
  ๐๘° ๓๙' ๔๕" ๑๐๑° ๑๕' ๔๕"
  ๐๘° ๓๙' ๑๕" ๑๐๑° ๑๕' ๔๕"
  ๐๘° ๓๙' ๑๕" ๑๐๑° ๑๖' ๑๕"
  ๑๐ ๐๘° ๓๘' ๓๐" ๑๐๑° ๑๖' ๑๕"
  ๑๑ ๐๘° ๓๘' ๓๐" ๑๐๑° ๑๖' ๔๕"
  ๑๒ ๐๘° ๓๕' ๔๕" ๑๐๑° ๑๖' ๔๕"
  ๑๓ ๐๘° ๓๕' ๔๕" ๑๐๑° ๑๗' ๑๕"
  ๑๔ ๐๘° ๓๑' ๔๕" ๑๐๑° ๑๗' ๑๕"
  ๑๕ ๐๘° ๓๑' ๔๕" ๑๐๑° ๑๘' ๐๐"
  ๑๖ ๐๘° ๒๖' ๐๐" ๑๐๑° ๑๘' ๐๐"
  ๑๗ ๐๘° ๒๖' ๐๐" ๑๐๑° ๒๐' ๒๐"
  ๑๘ ๐๘° ๒๑' ๐๐" ๑๐๑° ๒๐' ๒๐"
  ๑๙ ๐๘° ๒๑' ๐๐" ๑๐๑° ๒๒' ๓๐"
  ๒๐ ๐๘° ๑๙' ๐๐" ๑๐๑° ๒๒' ๓๐"
  ๒๑ ๐๘° ๑๙' ๐๐" ๑๐๑° ๒๖' ๐๐"
  ๒๒ ๐๘° ๒๔' ๐๐" ๑๐๑° ๒๖' ๐๐"
  ๒๓ ๐๘° ๒๔' ๐๐" ๑๐๑° ๒๔' ๐๐"
  ๒๔ ๐๘° ๒๙' ๓๐" ๑๐๑° ๒๔' ๐๐"
  ๒๕ ๐๘° ๒๙' ๓๐" ๑๐๑° ๒๗' ๐๐"
  ๒๖ ๐๘° ๓๖' ๐๐" ๑๐๑° ๒๗' ๐๐"
  ๒๗ ๐๘° ๓๖' ๐๐" ๑๐๑° ๓๐' ๐๐"
  ๒๘ ๐๘° ๓๑' ๐๐" ๑๐๑° ๓๐' ๐๐"
  ๒๙ ๐๘° ๓๑' ๐๐" ๑๐๑° ๓๒' ๐๐"
  ๓๐ ๐๘° ๒๗' ๓๐" ๑๐๑° ๓๒' ๐๐"
  ๓๑ ๐๘° ๒๗' ๓๐" ๑๐๑° ๓๔' ๐๐"
  ๓๒ ๐๘° ๒๕' ๐๐" ๑๐๑° ๓๔' ๐๐"
  ๓๓ ๐๘° ๒๕' ๐๐" ๑๐๑° ๓๖' ๐๐"
  ๓๔ ๐๘° ๒๒' ๑๕" ๑๐๑° ๓๖' ๐๐"
  ๓๕ ๐๘° ๒๒' ๑๕" ๑๐๑° ๔๐' ๔๔"
  ๓๖ ๐๘° ๒๓' ๕๐" ๑๐๑° ๔๐' ๔๔"
  ๓๗ ๐๘° ๒๓' ๕๐" ๑๐๑° ๔๑' ๔๑"
  ๓๘ ๐๘° ๒๖' ๐๐" ๑๐๑° ๔๑' ๔๑"
  ๓๙ ๐๘° ๒๖' ๐๐" ๑๐๑° ๔๓' ๐๐"
  ๔๐ ๐๘° ๒๒' ๑๕" ๑๐๑° ๔๓' ๐๐"
  ๔๑ ๐๘° ๒๒' ๑๕" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"
  ๔๒ ๐๘° ๐๔' ๐๐" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"
  ๔๓ ๐๘° ๐๔' ๐๐" ๑๐๑° ๐๐' ๐๐"
  ๔๔ ๐๘° ๐๕' ๔๕" ๑๐๑° ๐๐' ๐๐"

  พื้นที่ ๒ สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65
  มีขนาดพื้นที่ ๕,๘๖๑.๘๒ ตารางกิโลเมตร ดังแสดงด้วยขอบเขตพิกัดภูมิศาสตร์จำนวน ๔ จุด

  จุดที่ GCS Indian 1975
  ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวันออก)
  ๐๗° ๐๕' ๓๗" ๑๐๑° ๐๐' ๐๐"
  ๐๗° ๔๔' ๐๐" ๑๐๑° ๐๐' ๐๐"
  ๐๗° ๔๔' ๐๐" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"
  ๐๗° ๐๕' ๓๗" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"

   

  ข้อกำหนดข้อผูกพันขั้นต่ำในด้านปริมาณงานและปริมาณเงินในการสำรวจปิโตรเลียม
  แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65

  แปลง
  สำรวจ
  พื้นที่
  (ตร.กม.)
  ระยะห่างจากชายฝั่งโดยประมาณ
  (กม.)
  ปริมาณงานและปริมาณเงินขั้นต่ำในการสำรวจปิโตรเลียม
  การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน*
  (ตร.กม. หรือ กม.)
  ค่าใช้จ่รายรวมของการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน**
  (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
  หลุมสำรวจ***
  (หลุม)
  ค่าใช้จ่ายรวมของหลุมสำรวจ***
  (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
  G3/65 ๑๑,๖๔๖.๖๗ ปัตตานี ๔๔ กม.
  นราธิวาส ๓๕ กม.
  แบบ ๓ มิติ ≥ ๒๕๐ ตร.กม.
  และ/หรือ แบบ ๒ มิติ
  โดยคิดเทียบเท่าแบบ ๓ มิติ
  ๑.๕ ๗.๕
  หมายเหตุ
  * เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบปริมาณงานการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนกับข้อกำหนดขั้นต่ำของรัฐ ให้ถือว่าการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ ๒ มิติ ๘ กม. เท่ากับแบบ ๓ มิติ ๑ ตร.กม.
  ** ค่าใช้จ่ายในการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
  - แบบ ๒ มิติ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/กม.
  - แบบ ๓ มิติ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/ตร.กม.
  *** ข้อกำหนดผูกมัดเกี่ยวกับการเจาะหลุมสำรวจสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65
  - หลุมสำรวจ ๒ หลุม ต้องเจาะภายในขอบเขตพื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ พื้นที่ละ ๑ หลุม
  ดังแผนที่และจุดพิกัดภูมิศาสตร์ตามรูปที่ ๓ และตารางที่ ๓
  - หลุมสำรวจ ๑ หลุม จะทำการเจาะในบริเวณใดของแปลงสำรวจดังกล่าวก็ได้
  **** ค่าใช้จ่ายต่อหลุมสำรวจ ไม่น้อยกว่า ๒.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

   

  รูปที่ ๓ แสดงขอบเขตพื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65

  ตารางที่ ๓ พิกัดภูมิศาสตร์แสดงขอบเขตพื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65

  พื้นที่ ๑ สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65
  มีขนาดพื้นที่ ๕,๐๑๙.๔๓ ตารางกิโลเมตร ดังแสดงขอบเขตด้วยพิกัดภูมิศาสตร์จำนวน ๕ จุด

  จุดที่ GCS Indian 1975
  ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวันออก)
  ๐๗° ๑๐' ๐๐" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"
  ๐๘° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"
  ๐๘° ๐๐' ๐๐" ๑๐๑° ๕๘' ๐๐"
  ๐๗° ๒๙' ๐๐" ๑๐๒° ๒๒' ๐๐"
  ๐๗° ๑๐' ๐๐" ๑๐๒° ๒๒' ๐๐"

  พื้นที่ ๒ สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65
  มีขนาดพื้นที่ ๒,๗๐๘.๗๘ ตารางกิโลเมตร ดังแสดงขอบเขตด้วยพิกัดภูมิศาสตร์จำนวน ๗ จุด

  จุดที่ GCS Indian 1975
  ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวันออก)
  ๐๗° ๐๕' ๓๗" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"
  ๐๗° ๑๐' ๐๐" ๑๐๑° ๔๕' ๐๐"
  ๐๗° ๑๐' ๐๐" ๑๐๒° ๒๘' ๕๔"
  ๐๖° ๕๐' ๐๐" ๑๐๒° ๒๑' ๑๒"
  ๐๖° ๓๘' ๕๔" ๑๐๒° ๑๕' ๒๔"
  ๐๖° ๓๘' ๕๔" ๑๐๑° ๕๙' ๐๐"
  ๐๗° ๐๕' ๓๗" ๑๐๑° ๕๙' ๐๐"
 • เอกสารแนบ 5 - หัวข้อรายงานการศึกษาทางธรณีวิทยา

  หัวข้อรายงานการศึกษาทางธรณีวิทยา

  1. รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

  2. บทนำ

  • 2.1 ตำแหน่งที่ตั้งและลักษณะพื้นที่
  • 2.2 การได้มาของข้อมูล วิธีการทำงาน ซอฟต์แวร์ที่ใช้ และการแปลผลข้อมูล

  3. ประวัติการสำรวจปิโตรเลียม

  • 3.1 ข้อมูลเดิมที่มี
  • 3.2 ผลกการดำเนินงานสำรวจ
  • 3.3 ปิโตรเลียมที่พบ

  4. ธรณีแปรสัณฐานและธรณีวิทยาพื้นฐาน

  • 4.1 วิวัฒนาการของธรณีแปรสัณฐาน
  • 4.2 การลำดับชั้นหิน
  • 4.3 อื่น ๆ

  5. ธรณีวิทยาปิโตรเลียม

  • 5.1 ประวัติการจมตัวและช่วงเวลาการกำเนิดสารไฮโดรคาร์บอน
  • 5.2 ศักยภาพของหินต้นกำเนิดปิโตรเลียม
  • 5.3 ศักยภาพของหินกักเก็บปิโตรเลียม
  • 5.4 การเคลื่อนตัวของปิโตรเลียม
  • 5.5 โครงสร้างกักเก็บและชั้นปิดกั้นปิโตรเลียม
  • 5.6 อื่น ๆ

  6. แนวคิดในการสำรวจและแผนการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม

  • 6.1 เป้าหวังที่มีศักยภาพ การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหวัง และแผนที่แสดงเป้าหวัง
  • 6.2 หลักปรัชญาในการสำรวจ และแผนงานที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
  • 6.3 อื่น ๆ

  7. ข้ออภิปรายและข้อสรุป

  8. แหล่งอ้างอิง

 • เอกสารแนบ 6 - กฎกระทรวงแบบสัญญา PSC

 • ประกาศกระทรงพลังงาน เรื่อง การกำหนดให้ดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย สำหรับการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ ๒๔ จำนวน ๓ แปลงสำรวจ ในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต

  ประกาศกระทรงพลังงาน
  เรื่อง การกำหนดให้ดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย สำหรับการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ ๒๔ จำนวน ๓ แปลงสำรวจ ในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต

                         
   

            โดยที่มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดสำรวจหรือผลิตผิโตรเลียมในที่ใด ไม่ว่าที่นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลอื่น ต้องได้รับสัมปทาน ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือได้รับสัญญาจ้างบริการ และการกำหนดให้ที่ใดสมควรที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งในรูปแบบสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มีประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย สำหรับการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ แปลง คือ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 และแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณธกรรมการปิโตรเลียม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม ในรูปแบบสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงพิจารณาออกประกาศ กำหนดให้แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 และแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65 สมควรที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต

   

  ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 • ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย สำหรับการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ ๒๔

  ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  สำหรับการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ ๒๔

                         
   

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๓/๘ มาตรา ๕๓/๑๘ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติออกประกาศดังต่อไปนี้

           ๑. ให้ยกเลิกประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมช่าติ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจบนบกสำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

           ๒. กำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย สำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ ๒๔ จำนวน ๓ แปลง โดยมีแนวเขตตามแผนที่หมายเลข ป. ๙๘/๒๕๖๔ ท้ายประกาศนี้

   

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
  สราวุธ แก้วตาทิพย์
  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

   

 • ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้เยี่ยมชม 40,692