• เงื่อนไขและคำแนะนำในการเข้าใช้บริการห้องศึกษาข้อมูล

   
   
   
   
   

  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเงื่อนไขและแนวทางสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการขอใช้บริการห้องศึกษาข้อมูลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

  ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาข้อมูล
          ระยะเวลา
          วันที่ 7 มิถุนายน – 21 กันยายน 2561 (3.5 เดือน)
          เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

          สถานที่
          ห้องศึกษาข้อมูลกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชั้น 22 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี
          555/2 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

          ห้องศึกษาข้อมูล
          ห้องศึกษาข้อมูลประกอบด้วย ชุดคอมพิวเตอร์ (Workstation) จำนวน 2 ชุด ที่ติดตั้งโปรแกรม Petrel 2016 และ
          Prosource Suite สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนและข้อมูลทางธรณีวิทยา

          การติดต่อ
          ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: dataroom@dmf.go.th

  การให้สิทธิเข้าใช้ห้องศึกษาข้อมูล
          ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ห้องศึกษาข้อมูลได้ตามวันที่ได้นัดหมาย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
          โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ห้องศึกษาข้อมูลวันละ 5 คน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องแสดงเอกสารก่อน
          การเข้าใช้ห้องศึกษาข้อมูลทุกครั้ง โดยให้แสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้
          1) สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการห้องศึกษาทุกคน
          2) สำเนาเอกสารแสดงความจำนงในการเข้าถึงข้อมูล
           (ตามที่ได้ยื่นไว้ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561)
          3) สำเนาหนังสือสัญญาการรักษาความลับและการใช้ประโยชน์ข้อมูล
           (ตามที่ได้ยื่นไว้ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561)
          4) แบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องศึกษาข้อมูล (ตามที่ได้แจ้งในเว็บไซต์ www.dmf.go.th/bidding2018).

  การใช้ห้องศึกษาข้อมูล
          กฎระเบียบในการศึกษาข้อมูล:
          1) ข้อมูลที่เปิดให้ศึกษามีเฉพาะแปลงสำรวจที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิเท่านั้น (G1/61 และ/หรือ G2/61) ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะไม่ให้ข้อมูลของแปลงสำรวจอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทาน เว้นแต่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาสภาพโครงสร้างทางธรณีวิทยา
          2) ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเฉพาะที่อยู่ภายในห้องศึกษาข้อมูลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้เข้าไปในบริเวณพื้นที่อื่นๆ ของสำนักงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
          3) ผู้ขอใช้บริการสามารถคัดลอกข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนที่ได้ทำการแปลความหมายไว้แล้วได้ โดยให้บันทึกข้อมูลลงในโฟลเดอร์ Guest และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการคัดลอกข้อมูลดังกล่าวให้
          4) อุปกรณ์และสิ่งต่าง ๆ (เช่น softcopy, hardcopy และ workstations) จะต้องอยู่ในห้องศึกษาข้อมูลตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ
          5) ห้ามถ่ายภาพข้อมูล บันทึก หรือถ่ายโอนข้อมูลจากห้องศึกษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก่อน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อข้อตกลงในการรักษาความลับข้อมูล
          6) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วนของข้อมูล รวมถึงความสมเหตุสมผลและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล

          กฎระเบียบทั่วไป:
          1) ผู้ใช้บริการห้องศึกษาข้อมูลต้องแต่งกายและประพฤติตนให้เหมาะสมในขณะเข้าใช้ห้องศึกษาข้อมูล
          2) ห้ามติดตั้งโปรแกรมหรือถอนการติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ในขณะใช้ห้องศึกษาข้อมูล
          3) ไม่มีการบริการอินเตอร์เน็ตในห้องศึกษาข้อมูล
          4) ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ (Workstation) มีปัญหา กรุณาอย่าแก้ไขด้วยตนเอง ให้แจ้งปัญหาดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
          5) ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในห้องศึกษาข้อมูล ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดเตรียมห้องรับรองไว้ให้ สำหรับการพักผ่อนและปรึกษางาน
          6) ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบริเวณใด ๆ ในสำนักงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
          7) กรุณารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้องตลอดการใช้ห้องศึกษาข้อมูล
          8) ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อคอมพิวเตอร์ (Workstation)
          9) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
          10) กิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องศึกษาข้อมูลจะถูกบันทึกโดยกล้อง CCTV เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย
          11) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอาจมีการปรับระเบียบการใช้ห้องศึกษาข้อมูล หากมีความจำเป็น

  หมายเหตุ : กฎระเบียบดังกล่าวมีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การใช้บริการห้องศึกษาข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • แบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องศึกษาข้อมูล

 • ปฏิทินการใช้บริการห้องศึกษาข้อมูล (User Login)

 • หลักเกณฑ์ในการเข้าถึงข้อมูล

 • ห้องศึกษาข้อมูล

 • ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม 90