• กำหนดการยื่นขอสิทธิสำรวจฯ

   

  กำหนดการ

  การยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย

  วันที่........... เดือน................. ปี 2563

 • 1.ประกาศกำหนดแปลง

   
   
   
   

  ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย
  สำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม


                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๓/๘ มาตรา ๕๓/๑๘ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                      ๑. ให้ยกเลิกประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบก และในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

                      ๒. กำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย สำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำนวน ๓ แปลง โดยมีแนวเขตตามแผนที่หมายเลข ป. ๙๖/๒๕๖๓ ท้ายประกาศนี้

                                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
                                                                                                   สราวุธ แก้วตาทิพย์
                                                                                            อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 • 2.ประกาศกำหนดระบบ

   

  ประกาศกำหนดระบบ

   

 • 3.ประกาศเชิญชวน

 •      3.1 เอกสารแนบ 1 - แผนที่

   
   
   
   
   
   

 •      3.2 เอกสารแนบ 2 –แบบ ชช/ป 11

 •      3.3 เอกสารแนบ 3 –แบบเสนอข้อผูกพันสำหรับการสำรวจปิโตรเลียม

 •      3.4 เอกสารแนบ 4 –ข้อกำหนดข้อผูกพันขั้นต่ำ

 • 4.กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

 •      4.1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561

 •      4.2 ฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561

 • ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม 55