เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล (ข้อมูล ณ เมษายน 2563)

บริษัท แท่นอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ

แท่นหลุมผลิต

(WHP)

แท่นกระบวนการผลิต

(CPP&PP)

แท่นเพิ่มความดัน (CP)
, แท่นกำจัดปรอท (MRP)
,แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP)
,แท่นผลิตชั่วคราว (MPU)

แท่นที่พักอาศัย

(LQ&QP)

เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม

(FPSO)

เรือกักเก็บปิโตรเลียม

(FSU&FSO)

COTL/CTEP 298 14 11 8 0 3
PTTEP/PTTEPS 102 4 4 3 0 1
Mubadala 7 2 0 0 1 2
Medco 1 2 0 0 0 1
Cepsa 0 0 2 0 0 1
PTT 0 0 4 0 0 0
Kris Energy 0 0 1 0 0 1
รวม 408 22 22 11 1 9
รวม 463 10

 

หมายเหตุ :

- WHP คือ Wellhead Platform
     - CPP&PP คือ Central Processing Platform และ Processing Platform
     - CP คือ Compression Platform
     - MRP คือ Mercury Removal Platform
     - FP คือ Flare Platform
     - MPU คือ Mobile Production Unit
     - LQ&QP คือ Living Quarter และ Quarters platform
     - FPSO คือ Floating Production Storage and Offloading
     - FSO คือ Floating Storage and Offloading

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,626,751
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333