การเข้าถึงข้อมูล

ข้อมูลการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน

Seismic and Well Data (By Package)
Block No. Type Data Name Distance (km)/
Area (km2)
Report Price (USD)
Acquisition Processing
G1/65 1 2D L92 61.29 180,130.00
2 MT91 2,173.53
3 3D DTC98 262.16
4 GT04 2,171.01
5 JARMJUREE 268.69
6 MALIWAN 201.41
7 NORTHERN 196.98
8 NORTH SURAT 78.02
9 ROSSUKON 195.99
No. Well Name
1-22 BANBURI-01 SURIN-02 SURIN-06 SALAWIN-01 7-109/01X
8-320/01X CHONGKO-01 CHONGKO-03 CHONGKO-04 SRILANNA-01
JARMJUREE SOUTH-01 JARMJUREE SOUTH-02 SRINAN-01 SURAT-08 JARMJUREE SOUTH-04
SAIKHAO-01 YUNGTHONG-02 RANONG-01 KARAWAKE-01, KARAWAKE-01(ST1) SARAPEE NORTH-01
KRUT-01 TAWAN-01  
Data Reports: 72 reports Logs: 430 files
Block No. Type Data Name Distance (km)/
Area (km2)
Report Price (USD)
Acquisition Processing
G2/65 1 2D G10 3,561.35 143,740.00
2 92-11 3,756.37
3 3D MAYURA 1,096.14
4 NONG YAO 131.85
No. Well Name
1-15 CHANG PHUAK-01 CHANG TON-01 KAIMUK-01 CHANG PHUAK-02 CHANG THAI-01
KAIMUK-02 JANTANA-01 NONG YAO RAYRAI-01 MONTHA-01
SONTAYA-01 EAST MAYURA-01 MANCHAREE-01 KRADANG NGA-01 16-C-0
Data Reports: 60 reports Logs: 613 files
Block No. Type Data Name Distance (km)/
Area (km2)
Report Price (USD)
Acquisition Processing
G3/65 1 2D G11-10 1,528.60 156,000.00
2 G11 3,186.63
3 3D NORTH BUSSABONG 581.35
4 PIKUL 143.40
No. Well Name
1-19 CHANG DAENG-03 CHANG DAENG-02 CHANG DAENG-01 BUSSABONG-06A BUSSABONG-06D
BUSSABONG-04X BUSSABONG-01X BUSSABONG-02X BUSSABONG-08B BUSSABONG-03X
BUSSABONG-05X PIKUL-02X PIKUL-01X MANTANA-01 BUA LUANG-01
BOONDARIK-01 ANGUN-01 ANGUN-02 18-C-01A  
Data Reports: 85 reports Logs: 1,105 files

 

Seismic Data (By Package)
Block No. Type Data Name Seismic Data Report Price (USD)
Distance (km)/
Area (km2)
Acquisition Processing
G1/65 1 2D L92 61.29 79,500.00
2 MT91 2,173.53
3 3D DTC98 262.16
4 GT04 2,171.01
5 JARMJUREE 268.69
6 MALIWAN 201.41
7 NORTHERN 196.98
8 NORTH SURAT 78.02
9 ROSSUKON 195.99
G2/65 10 2D G10 3,561.35 63,500.00
11 92-11 3,756.37
12 3D MAYURA 1,096.14
13 NONG YAO 131.85
G3/65 14 2D G11-10 1,528.60 39,000.00
15 G11 3,186.63
16 3D NORTH BUSSABONG 581.35
17 PIKUL 143.40

 

Seismic Data (By Survey)
Block No. Type Data Name Seismic Data Report Price (USD)
Distance (km)/
Area (km2)
Acquisition Processing
G1/65 1 2D L92 392.74 1,970.00
2 MT91 2,173.53 10,915.00
3 3D DTC98 262.16 6,074.00
4 GT04 2,171.01 45,571.00
5 JARMJUREE 268.69 5,374.00
6 MALIWAN 201.41 4,029.00
7 NORTHERN 196.98 3,940.00
8 NORTH SURAT 78.02 2,381.00
9 ROSSUKON 195.99 4,980.00
G2/65 10 2D G10 3,590.65 19,840.00
11 92-11 3,756.37 18,825.00
12 3D MAYURA 1,096.14 23,423.00
13 NONG YAO 131.85 4,643.00
G3/65 14 2D G11-10 1,528.60 9,040.00
15 G11 3,186.63 17,185.00
16 3D NORTH BUSSABONG 581.35 11,628.00
17 PIKUL 143.40 2,868.00

 

Download Order Form Click!!!

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้เยี่ยมชม 40,265