การเข้าถึงข้อมูล

รายงานหลุมเจาะและข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ

Seismic and Well Data (By Package)
Block No. Type Data Name Distance (km)/
Area (km2)
Report Price (USD)
Acquisition Processing
G1/65 1 2D L92 61.29 180,130.00
2 MT91 2,173.53
3 3D DTC98 262.16
4 GT04 2,171.01
5 JARMJUREE 268.69
6 MALIWAN 201.41
7 NORTHERN 196.98
8 NORTH SURAT 78.02
9 ROSSUKON 195.99
No. Well Name
1-22 BANBURI-01 SURIN-02 SURIN-06 SALAWIN-01 7-109/01X
8-320/01X CHONGKO-01 CHONGKO-03 CHONGKO-04 SRILANNA-01
JARMJUREE SOUTH-01 JARMJUREE SOUTH-02 SRINAN-01 SURAT-08 JARMJUREE SOUTH-04
SAIKHAO-01 YUNGTHONG-02 RANONG-01 KARAWAKE-01, KARAWAKE-01(ST1) SARAPEE NORTH-01
KRUT-01 TAWAN-01  
Data Reports: 72 reports Logs: 430 files
Block No. Type Data Name Distance (km)/
Area (km2)
Report Price (USD)
Acquisition Processing
G2/65 1 2D G10 3,561.35 143,740.00
2 92-11 3,756.37
3 3D MAYURA 1,096.14
4 NONG YAO 131.85
No. Well Name
1-15 CHANG PHUAK-01 CHANG TON-01 KAIMUK-01 CHANG PHUAK-02 CHANG THAI-01
KAIMUK-02 JANTANA-01 NONG YAO RAYRAI-01 MONTHA-01
SONTAYA-01 EAST MAYURA-01 MANCHAREE-01 KRADANG NGA-01 16-C-0
Data Reports: 60 reports Logs: 613 files
Block No. Type Data Name Distance (km)/
Area (km2)
Report Price (USD)
Acquisition Processing
G3/65 1 2D G11-10 1,528.60 156,000.00
2 G11 3,186.63
3 3D NORTH BUSSABONG 581.35
4 PIKUL 143.40
No. Well Name
1-19 CHANG DAENG-03 CHANG DAENG-02 CHANG DAENG-01 BUSSABONG-06A BUSSABONG-06D
BUSSABONG-04X BUSSABONG-01X BUSSABONG-02X BUSSABONG-08B BUSSABONG-03X
BUSSABONG-05X PIKUL-02X PIKUL-01X MANTANA-01 BUA LUANG-01
BOONDARIK-01 ANGUN-01 ANGUN-02 18-C-01A  
Data Reports: 85 reports Logs: 1,105 files

 

WELL DATA (By Well & By Package)
Block No. Well Name Data Price (USD)
(By Well)
Price (USD)
(By Package)
Report LOG
G1/65 1 BANBURI-01 REPORT : 6 REPORTS LOG : IMAGES 3 FILES, LAS 6 FILES, DLIS & PDS 15 FILES, OTHERS 2 FILES 5,435.00 121,900.00
2 SURIN-02 REPORT : 2 REPORTS LOG : IMAGES 8 FILES, LAS 7 FILES, OTHERS 1 FILES 4,930.00
3 SURIN-06 REPORT : 1 REPORT LOG : IMAGES 2 FILES, LAS 8 FILES 2,935.00
4 SALAWIN-01 REPORT : 1 REPORTS LOG : IMAGES 3 FILES 955.00
5 7-109/01X REPORT : 4 REPORTS LOG : IMAGES 7 FILES, LAS 13 FILES, LIS 13 FILES 5,605.00
6 8-320/01X REPORT : 7 REPORTS LOG : IMAGES 31 FILES 3,770.00
7 CHONGKO-01, CHONGKO-01(ST1) REPORT : 2 REPORTS LOG : IMAGES 3 FILES, LAS 3 FILES, OTHERS 6 FILES 4,490.00
8 CHONGKO-03 REPORT : 2 REPORTS LOG : LAS 3 FILES, DLIS 3 FILES, OTHERS 7 FILES 5,725.00
9 CHONGKO-04 REPORT : 1 REPORT LOG : IMAGES 2 FILES, LAS 4 FILES 3,695.00
10 SRILANNA-01 REPORT : 2 REPORTS LOG : IMAGES 8 FILES, LAS 8 FILES, OTHERS 1 FILE 5,460.00
11 JARMJUREE SOUTH-01 REPORT : 2 REPORTS LOG : IMAGES 6 FILES, LAS 8 FILES, LIS 2 FILES, OTHERS 2 FILES 8,015.00
12 JARMJUREE SOUTH-02 REPORT : 2 REPORTS LOG : IMAGES 6 FILES, LAS 8 FILES, LIS 2 FILES, OTHERS 7 FILES 7,760.00
13 SRINAN-01 REPORT : 2 REPORTS LOG : IMAGES 8 FILES, LAS 8 FILES, OTHERS 1 FILE 5,120.00
14 SURAT-08 REPORT : 1 REPORT LOG : LIS 5 FILES 2,575.00
15 JARMJUREE SOUTH-04 REPORT : 2 REPORTS LOG : IMAGE 3 FILES, LAS 10 FILES, OTHERS 1 FILE 4,355.00
16 SAIKHAO-01 REPORT : 2 REPORTS LOG : IMAGE 12 FILES, LAS 9 FILES, LIS 2 FILES, OTHERS 2 FILES 10,650.00
17 YUNGTHONG-02, YUNGTHONG-02A REPORT : 3 REPORTS LOG : IMAGE 4 FILES, LAS 7 FILES, OTHERS 4 FILES 7,920.00
18 RANONG-01 REPORT : 1 REPORT LOG : IMAGE 1 FILE 230.00
19 KARAWAKE-01, KARAWAKE-01(ST1) REPORT : 11 REPORTS LOG : IMAGE 43 FILES, LAS 9 FILES, LIS & PDS 6 FILES, OTHERS 7 FILES 17,900.00
20 SARAPEE NORTH-01 REPORT : 9 REPORTS LOG : IMAGE 24 FILES, LAS 5 FILES, LIS & PDS 9 FILES, VSI 3 FILES, OTHERS 3 FILES 12,270.00
21 KRUT-01 (DIRECTIONAL) REPORT : 4 REPORTS LOG : IMAGE 27 FILES 4,155.00
22 TAWAN-01 REPORT : 5 REPORTS LOG : IMAGE 4 FILES, LIS & DLIS 4 FILES, OTHERS 1 FILES 4,395.00
 
G2/65 1 CHANG PHUAK-01 REPORT : 5 REPORTS LOG : IMAGE 5 FILES, DLIS 4 FILES 4,800.00 97,400.00
2 CHANG TON-01 REPORT : 4 REPORTS LOG : IMAGE 5 FILES, LAS 5 FILES, LIS 1 FILE, OTHERS 6 FILES 6,010.00
3 KAIMUK-01 REPORT : 4 REPORTS LOG : IMAGE 7 FILES, LAS 3 FILES, LIS 3 FILES 6,220.00
4 CHANG PHUAK-02 REPORT : 2 REPORTS LOG : IMAGE 7 FILES, LAS 2 FILES, LIS & DLIS 7 FILES 5,125.00
5 CHANG THAI-01 REPORT : 4 REPORTS LOG : IMAGE 3 FILES, LAS 3 FILES, LIS 1 FILE, OTHERS 6 FILES 5,200.00
6 KAIMUK-02 REPORT : 6 REPORTS LOG : IMAGE 7 FILES 3,000.00
7 JANTANA-01 REPORT : 3 REPORTS LOG : IMAGE 1 FILE, LAS 8 FILES, DLIS & PDS 13 FILES, OTHERS 1 FILE 4,800.00
8 NONG YAO SOUTHWEST-01 REPORT : 3 REPORTS LOG : IMAGE 10 FILES, LAS 4 FILES, DLIS & PDS 152 FILES, OTHERS 65 FILES 9,385.00
9 RAYRAI-01 REPORT : 3 REPORTS LOG : IMAGE 15 FILES, LAS 14 FILES, DLIS 17 FILES, OTHERS 6 FILES 12,130.00
10 MONTHA-01 REPORT : 3 REPORTS LOG : IMAGE 21 FILES, LAS 3 FILES, DLIS 7 FILES, OTHERS 29 FILES 8,645.00
11 SONTAYA-01 REPORT : 4 REPORTS LOG : IMAGE 6 FILES, LAS 7 FILES, LIS 10 FILES 8,680.00
12 EAST MAYURA-01 REPORT : 4 REPORTS LOG : IMAGE 13 FILES, LAS 2 FILES, DLIS 2 FILES, OTHERS 2 FILES 6,890.00
13 MANCHAREE-01 REPORT : 4 REPORTS LOG : IMAGE 12 FILES, LAS 13 FILES, DLIS 6 FILES, OTHERS 20 FILES 7,680.00
14 KRADANG NGA-01 REPORT : 3 REPORTS LOG : IMAGE 1 FILE, LAS 5 FILES, DLIS & PDS 13 FILES, OTHERS 1 FILE 4,805.00
15 16-C-01 REPORT : 8 REPORTS LOG : IMAGE 17 FILES, LAS 21 FILES, LIS 21 FILES 9,155.00
 
G3/65 1 CHANG DAENG-03 REPORT : 2 REPORTS LOG : IMAGE 2 FILES, LAS 1 FILE, DLIS 1 FILE, OTHER 3 FILES 4,660.00 137,130.00
2 CHANG DAENG-02 REPORT : 5 REPORTS LOG : IMAGE 5 FILES, DLIS 3 FILES 6,060.00
3 CHANG DAENG-01 REPORT : 9 REPORTS LOG : IMAGE 10 FILES, DLIS 3 FILES 9,305.00
4 BUSSABONG-06A REPORT : 2 REPORTS LOG : IMAGE 3 FILES, LAS 4 FILES, DLIS 2 FILES, OTHERS 2 FILES 6,170.00
5 BUSSABONG-06D REPORT : 2 REPORTS LOG : IMAGE 2 FILES, DLIS 1 FILE, OTHERS 5 FILES 3,455.00
6 BUSSABONG-04X REPORT : 3 REPORTS LOG : IMAGE 1 FILE, LAS 3 FILES, LIS 3 FILES 6,155.00
7 BUSSABONG-01X REPORT : 4 REPORTS LOG : IMAGE 8 FILES, LAS 9 FILES, LIS 9 FILES 6,600.00
8 BUSSABONG-02X REPORT : 9 REPORTS LOG : IMAGE 5 FILES, LAS 1 FILE, LIS 3 FILES 12,760.00
9 BUSSABONG-08B REPORT : 2 REPORTS LOG : IMAGE 3 FILES, LAS 2 FILES, DLIS 2 FILES, OTHERS 3 FILES 6,250.00
10 BUSSABONG-03X REPORT : 7 REPORTS LOG : IMAGE 10 FILES, LAS 3 FILES, LIS 3 FILES 10,015.00
11 BUSSABONG-05X REPORT : 4 REPORTS LOG : IMAGE 6 FILES, LAS 3 FILES, LIS 3 FILES 8,220.00
12 PIKUL-02X REPORT : 4 REPORTS LOG : IMAGE 2 FILES, DLIS & LIS 48 FILES, SEGY 13 FILES 7,855.00
13 PIKUL-01X REPORT : 4 REPORTS LOG : IMAGE 3 FILES, DLIS & LIS 6 FILES, SEGY 9 FILES 6,620.00
14 MANTANA-01 REPORT : 7 REPORTS LOG : IMAGE 15 FILES, LAS 13 FILES, DLIS & PSD 501 FILES, VSI 14 FILES, OTHERS 4 FILES 18,750.00
15 BUA LUANG-01 REPORT : 3 REPORTS LOG : IMAGE 8 FILES, LAS 5 FILES, DLIS & LIS 18 FILES 7,655.00
16 BOONDARIK-01 REPORT : 4 REPORTS LOG : DLIS 4 FILES 2,865.00
17 ANGUN-01 REPORT : 6 REPORTS LOG : IMAGE 1 FILE, LAS 3 FILES, DLIS & LIS & PDS 211 FILES, OTHERS 4 FILES 6,905.00
18 ANGUN-02 REPORT : 1 REPORT LOG : IMAGE 3 FILES, LAS 10 FILES, DLIS & PDS 24 FILES, OTHERS 1 FILE 6,415.00
19 18-C-01A REPORT : 7 REPORTS LOG : IMAGE 32 FILES, LAS 13 FILES, LIS 13 FILES 7,630.00

 

Download Order Form Click!!!

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้เยี่ยมชม 40,265