อบต.สงขลา.กค.53
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ,สำหรับเดือนที่รับชำระกรกฎาคม 2553 ถึงกรกฎาคม 2553
ลำดับที่ สัมปทาน อบต.
1 G5/43 เทศบาลนครสงขลา
2 G5/43 เทศบาลตำบลเขารูปช้าง
3 G5/43 เทศบาลตำบลเกาะแต้ว
4 G5/43 เทพา
5 G5/43 ปากบาง
6 G5/43 เกาะสะบ้า
7 G5/43 สะกอม
8 G5/43 เทศบาลตำบลสทิงพระ
9 G5/43 จะทิ้งพระ
10 G5/43 บ่อดาน
11 G5/43 กระดังงา
12 G5/43 วัดจันทร์
13 G5/43 บ่อแดง
14 G5/43 ชุมพล
15 G5/43 ดีหลวง
16 G5/43 สนามชัย
17 G5/43 เทศบาลตำบลบ่อตรุ
18 G5/43 ปากแตระ
19 G5/43 ท่าบอน
20 G5/43 ระวะ
21 G5/43 คลองแดน
22 G5/43 สะกอม
23 G5/43 นาทับ
24 G5/43 ตลิ่งชัน
25 G5/43 เทศบาลเมืองสิงหนคร
26 G5/43 ชิงโค
27 G5/43 วัดขนุน
28 G5/43 ม่วงงาม
รวม 25,380,477.84
รวมทั้งสิ้น 25,380,477.84