อบจ.สงขลา.กค.53
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ,สำหรับเดือนที่รับชำระกรกฎาคม 2553 ถึงกรกฎาคม 2553
ลำดับที่ สัมปทาน จังหวัด จำนวนเงิน
1 G5/43 สงขลา 25,380,477.84
รวม 25,380,477.84
รวมทั้งสิ้น 25,380,477.84