อบจ. อบต.
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
สำหรับเดือนที่รับชำระ มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566 จัดสรรให้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สำหรับเดือนที่รับชำระ มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566 จัดสรรให้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ลำดับที่ สัมปทาน จังหวัด จำนวนเงิน
1 E5 ขอนแก่น 2,848,408.95 1 เทศบาลตำบลลำน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 1,898,939.30
รวม 2,848,408.95 2 เทศบาลตำบลม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 1,898,939.30
1 EU1 อุดรธานี 26,030,886.41 3 เทศบาลตำบลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น 1,898,939.30
2 ขอนแก่น 26,030,886.44 รวม 5,696,817.90
รวม 52,061,772.85 1 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 9,465,776.88
1 L1/64 สุโขทัย 370,787.07 2 เทศบาลตำบลบ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 9,465,776.88
2 กำแพงเพชร 370,787.07 3 หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 9,465,776.88
รวม 741,574.14 4 หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 9,465,776.88
1 L11/43 พิษณุโลก 35,777.09 5 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 9,465,776.90
2 สุโขทัย 35,777.07 6 เทศบาลตำบลโนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 9,465,776.88
รวม 71,554.16 7 เทศบาลตำบลอูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 9,465,776.88
1 L21/43 สุโขทัย 617,742.36 8 เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 9,465,776.88
2 กำแพงเพชร 617,742.36 9 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 9,465,776.88
รวม 1,235,484.72 10 แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี 9,465,776.88
1 L33/43 เพชรบูรณ์ 22,604.43 11 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 9,465,776.88
รวม 22,604.43 รวม 104,123,545.70
1 L44/43 เพชรบูรณ์ 1,108,465.04 1 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 629,737.68
รวม 1,108,465.04 2 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 629,737.68
1 L53/48 นครปฐม 1,941,574.47 รวม 1,259,475.36
2 สุพรรณบุรี 1,941,574.47 1 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 25,764.82
3 กาญจนบุรี 1,941,574.44 2 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 25,764.82
รวม 5,824,723.38 3 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย 25,764.82
1 L54/43 สุพรรณบุรี 2,432,991.24 4 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 25,764.82
รวม 2,432,991.24 5 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 25,764.75
1 PTTEP1 นครปฐม 218,790.28 รวม 128,824.03
2 สุพรรณบุรี 218,790.27 1 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 823,656.48
รวม 437,580.55 2 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 690,026.85
1 S1 พิษณุโลก 67,188,391.52 3 จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 690,026.85
2 สุโขทัย 67,188,391.52 รวม 2,203,710.18
3 กำแพงเพชร 67,188,391.53 1 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 15,069.62
รวม 201,565,174.57 2 บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 15,069.62
1 SW1 เพชรบูรณ์ 163,834.67 3 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 15,069.62
รวม 163,834.67 รวม 45,208.86
รวมทั้งสิ้น 268,514,168.70 1 น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 443,386.08
2 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 443,386.00
3 บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 443,386.00
4 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 381,484.64
5 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 381,484.64
รวม 2,093,127.36
1 ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 1,110,256.24
2 ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม 1,110,256.24
3 รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม 1,110,256.24
4 หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม 1,110,256.24
5 บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 1,110,256.24
6 หัวโพธิ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 1,110,256.24
7 วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1,110,256.24
8 เทศบาลตำบลบ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี 1,110,256.16
9 เทศบาลตำบลหนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี 1,110,256.24
รวม 9,992,306.08
1 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 579,287.43
2 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 579,287.43
3 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 579,287.43
4 เทศบาลตำบลบางกุ้ง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 579,287.41
5 วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 579,287.43
6 วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี 579,287.43
7 มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 579,287.43
รวม 4,055,011.99
1 ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 189,423.03
2 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 189,423.03
3 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 189,423.03
4 เทศบาลตำบลเจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี 189,423.03
รวม 757,692.12
1 ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 11,198,065.26
2 บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก 11,198,065.26
3 หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 11,198,065.26
4 นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก 11,198,065.04
5 เทศบาลตำบลพันเสา บางระกำ พิษณุโลก 11,198,065.26
6 คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก 11,198,065.26
7 เทศบาลตำบลบึงระมาณ บางระกำ พิษณุโลก 11,198,065.26
8 เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ บางระกำ พิษณุโลก 11,198,065.26
9 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 11,198,065.26
10 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 11,198,065.26
11 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 11,198,065.26
12 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ กงไกรลาศ สุโขทัย 11,198,065.26
13 กง กงไกรลาศ สุโขทัย 11,198,065.26
14 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย 11,198,065.26
15 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 11,198,065.26
16 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 11,198,065.26
17 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 11,198,065.26
18 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 11,198,065.26
19 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 11,198,065.26
20 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย 11,198,065.26
21 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 11,198,065.26
22 เทศบาลตำบลบ้านโตนด คีรีมาศ สุโขทัย 11,198,065.26
23 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย 11,198,065.26
24 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 11,198,065.26
25 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย 11,198,065.26
26 ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย 11,198,065.26
27 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 11,198,065.26
28 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 11,198,065.26
29 หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย 11,198,065.26
30 เทศบาลตำบลลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 11,198,065.26
31 ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 11,198,065.26
32 โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 11,198,065.26
33 เทศบาลตำบลช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 11,198,065.26
34 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 11,198,065.26
35 จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 11,198,065.26
36 บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร 11,198,065.26
รวม 403,130,349.14
1 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 68,448.61
2 บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 68,448.61
3 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 68,448.61
4 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 68,448.61
รวม 273,794.44
รวมทั้งสิ้น 533,759,863.16