อบจ. อบต.
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
สำหรับเดือนที่รับชำระ กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565 จัดสรรให้ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
ลำดับที่ สัมปทาน จังหวัด จำนวนเงิน
1 E5 ขอนแก่น 4,326,382.80
รวม 4,326,382.80
1 EU1 อุดรธานี 29,046,766.69
2 ขอนแก่น 29,046,766.71
รวม 58,093,533.40
1 L1/64 สุโขทัย 833,970.25
2 กำแพงเพชร 833,970.26
รวม 1,667,940.51
1 L21/43 สุโขทัย 837,352.89
2 กำแพงเพชร 837,352.90
รวม 1,674,705.79
1 L33/43 เพชรบูรณ์ 35,836.32
รวม 35,836.32
1 L44/43 เพชรบูรณ์ 1,554,765.60
รวม 1,554,765.60
1 L53/48 นครปฐม 2,718,577.09
2 สุพรรณบุรี 2,718,577.09
3 กาญจนบุรี 2,718,577.08
รวม 8,155,731.26
1 L54/43 สุพรรณบุรี 4,346,664.32
รวม 4,346,664.32
1 PTTEP1 นครปฐม 423,777.68
2 สุพรรณบุรี 423,777.68
รวม 847,555.36
1 S1 พิษณุโลก 67,762,807.72
2 สุโขทัย 67,762,807.72
3 กำแพงเพชร 67,762,807.73
รวม 203,288,423.17
1 SW1 เพชรบูรณ์ 236,360.74
รวม 236,360.74
รวมทั้งสิ้น 284,227,899.27