อบจ. อบต.
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
สำหรับเดือนที่รับชำระ เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 จัดสรรให้ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ลำดับที่ สัมปทาน จังหวัด จำนวนเงิน
1 E5 ขอนแก่น 3,687,602.53
รวม 3,687,602.53
1 EU1 อุดรธานี 23,203,901.66
2 ขอนแก่น 23,203,901.67
รวม 46,407,803.33
1 L1/64 สุโขทัย 741,609.89
2 กำแพงเพชร 741,609.90
รวม 1,483,219.79
1 L21/43 สุโขทัย 785,877.74
2 กำแพงเพชร 785,877.77
รวม 1,571,755.51
1 L33/43 เพชรบูรณ์ 54,719.85
รวม 54,719.85
1 L44/43 เพชรบูรณ์ 1,313,485.74
รวม 1,313,485.74
1 L53/48 นครปฐม 2,735,609.30
2 สุพรรณบุรี 2,735,609.30
3 กาญจนบุรี 2,735,609.30
รวม 8,206,827.90
1 L54/43 สุพรรณบุรี 1,291,697.70
รวม 1,291,697.70
1 PTTEP1 นครปฐม 438,157.65
2 สุพรรณบุรี 438,157.62
รวม 876,315.27
1 S1 พิษณุโลก 59,191,369.95
2 สุโขทัย 59,191,369.95
3 กำแพงเพชร 59,191,369.97
รวม 177,574,109.87
1 SW1 เพชรบูรณ์ 260,020.09
รวม 260,020.09
รวมทั้งสิ้น 242,727,557.58