อบจ. อบต.
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
สำหรับเดือนที่รับชำระ มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565 จัดสรรให้ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ลำดับที่ สัมปทาน จังหวัด จำนวนเงิน
1 E5 ขอนแก่น 2,878,714.57
รวม 2,878,714.57
1 EU1 อุดรธานี 22,939,661.34
2 ขอนแก่น 22,939,661.35
รวม 45,879,322.69
1 L1/64 สุโขทัย 383,237.56
2 กำแพงเพชร 383,237.57
รวม 766,475.13
1 L21/43 สุโขทัย 561,003.63
2 กำแพงเพชร 561,003.64
รวม 1,122,007.27
1 L33/43 เพชรบูรณ์ 43,060.08
รวม 43,060.08
1 L44/43 เพชรบูรณ์ 854,733.60
รวม 854,733.60
1 L53/48 นครปฐม 2,088,269.62
2 สุพรรณบุรี 2,088,269.62
3 กาญจนบุรี 2,088,269.60
รวม 6,264,808.84
1 L54/43 สุพรรณบุรี 1,346,160.99
รวม 1,346,160.99
1 PTTEP1 นครปฐม 283,511.25
2 สุพรรณบุรี 283,511.23
รวม 567,022.48
1 S1 พิษณุโลก 46,590,486.28
2 สุโขทัย 46,590,486.28
3 กำแพงเพชร 46,590,486.28
รวม 139,771,458.84
1 SW1 เพชรบูรณ์ 175,583.38
รวม 175,583.38
รวมทั้งสิ้น 199,669,347.87