อบจ. อบต.
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
สำหรับเดือนที่รับชำระ ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 จัดสรรให้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ลำดับที่ สัมปทาน จังหวัด จำนวนเงิน
1 E5 ขอนแก่น 3,062,665.36
รวม 3,062,665.36
1 EU1 อุดรธานี 14,334,956.48
2 ขอนแก่น 14,334,956.51
รวม 28,669,912.99
1 L21/43 สุโขทัย 543,533.91
2 กำแพงเพชร 543,533.92
รวม 1,087,067.83
1 L33/43 เพชรบูรณ์ 39,894.78
รวม 39,894.78
1 L44/43 เพชรบูรณ์ 829,150.59
รวม 829,150.59
1 L53/48 นครปฐม 2,461,063.83
2 สุพรรณบุรี 2,461,063.83
3 กาญจนบุรี 2,461,063.82
รวม 7,383,191.48
1 L54/43 สุพรรณบุรี 1,484,688.58
รวม 1,484,688.58
1 PTTEP1 นครปฐม 249,810.43
2 สุพรรณบุรี 249,810.41
รวม 499,620.84
1 S1 พิษณุโลก 47,069,149.33
2 สุโขทัย 47,069,149.33
3 กำแพงเพชร 47,069,149.31
รวม 141,207,447.97
1 SW1 เพชรบูรณ์ 167,981.96
รวม 167,981.96
รวมทั้งสิ้น 184,431,622.38