อบจ. อบต.
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
สำหรับเดือนที่รับชำระ กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564 จัดสรรให้ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
ลำดับที่ สัมปทาน จังหวัด จำนวนเงิน
1 E5 ขอนแก่น 2,725,419.47
รวม 2,725,419.47
1 สินภูฮ่อม อุดรธานี 16,531,070.22
2 ขอนแก่น 16,531,070.24
รวม 33,062,140.46
1 L21/43 สุโขทัย 495,043.61
2 กำแพงเพชร 495,043.64
รวม 990,087.25
1 L33/43 เพชรบูรณ์ 39,436.83
รวม 39,436.83
1 L44/43 เพชรบูรณ์ 803,430.18
รวม 803,430.18
1 L53/48 นครปฐม 1,927,875.88
2 สุพรรณบุรี 1,927,875.88
3 กาญจนบุรี 1,927,875.87
รวม 5,783,627.63
1 L54/43 สุพรรณบุรี 1,409,694.31
รวม 1,409,694.31
1 PTTEP1 นครปฐม 190,408.34
2 สุพรรณบุรี 190,408.33
รวม 380,816.67
1 S1 พิษณุโลก 44,546,096.22
2 สุโขทัย 44,546,096.22
3 กำแพงเพชร 44,546,096.21
รวม 133,638,288.65
1 SW1 เพชรบูรณ์ 161,598.69
รวม 161,598.69
รวมทั้งสิ้น 178,994,540.14