อบจ. อบต.
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
สำหรับเดือนที่รับชำระ เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564 จัดสรรให้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564
ลำดับที่ สัมปทาน จังหวัด จำนวนเงิน
1 E5 ขอนแก่น 2,463,667.38
รวม 2,463,667.38
1 สินภูฮ่อม อุดรธานี 14,958,557.10
2 ขอนแก่น 14,958,557.12
รวม 29,917,114.22
1 L21/43 สุโขทัย 543,099.87
2 กำแพงเพชร 543,099.88
รวม 1,086,199.75
1 L33/43 เพชรบูรณ์ 35,453.40
รวม 35,453.40
1 L44/43 เพชรบูรณ์ 676,271.96
รวม 676,271.96
1 L53/48 นครปฐม 1,671,910.94
2 สุพรรณบุรี 1,671,910.94
3 กาญจนบุรี 1,671,910.97
รวม 5,015,732.85
1 L54/43 สุพรรณบุรี 1,191,141.47
รวม 1,191,141.47
1 NC สุโขทัย 127,633.11
2 กำแพงเพชร 127,633.03
รวม 255,266.14
1 PTTEP1 นครปฐม 173,526.12
2 สุพรรณบุรี 173,526.11
รวม 347,052.23
1 S1 พิษณุโลก 39,409,438.64
2 สุโขทัย 39,409,438.64
3 กำแพงเพชร 39,409,438.67
รวม 118,228,315.95
1 SW1 เพชรบูรณ์ 148,775.55
รวม 148,775.55
รวมทั้งสิ้น 159,364,990.90