อบจ. อบต.
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
สำหรับเดือนที่รับชำระ มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 จัดสรรให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ลำดับที่ สัมปทาน จังหวัด จำนวนเงิน
1 E5 ขอนแก่น 2,128,194.69
รวม 2,128,194.69
1 สินภูฮ่อม อุดรธานี 12,932,644.55
2 ขอนแก่น 12,932,644.58
รวม 25,865,289.13
1 L21/43 สุโขทัย 458,538.72
2 กำแพงเพชร 458,538.75
รวม 917,077.47
1 L33/43 เพชรบูรณ์ 39,389.63
รวม 39,389.63
1 L44/43 เพชรบูรณ์ 559,815.63
รวม 559,815.63
1 L53/48 นครปฐม 1,562,484.80
2 สุพรรณบุรี 1,562,484.80
3 กาญจนบุรี 1,562,484.79
รวม 4,687,454.39
1 L54/43 สุพรรณบุรี 1,034,553.95
รวม 1,034,553.95
1 NC สุโขทัย 243,427.78
2 กำแพงเพชร 243,427.72
รวม 486,855.50
1 PTTEP1 นครปฐม 135,364.79
2 สุพรรณบุรี 135,364.78
รวม 270,729.57
1 S1 พิษณุโลก 29,697,584.52
2 สุโขทัย 29,697,584.52
3 กำแพงเพชร 29,697,584.54
รวม 89,092,753.58
1 SW1 เพชรบูรณ์ 112,281.99
รวม 112,281.99
รวมทั้งสิ้น 125,194,395.53