อบจ. อบต.
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
สำหรับเดือนที่รับชำระ ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 จัดสรรให้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับที่ สัมปทาน จังหวัด จำนวนเงิน
1 E5 ขอนแก่น 2,039,482.70
รวม 2,039,482.70
1 สินภูฮ่อม อุดรธานี 12,422,870.96
2 ขอนแก่น 12,422,870.98
รวม 24,845,741.94
1 L21/43 สุโขทัย 354,782.03
2 กำแพงเพชร 354,782.05
รวม 709,564.08
1 L33/43 เพชรบูรณ์ 53,845.01
รวม 53,845.01
1 L44/43 เพชรบูรณ์ 465,657.88
รวม 465,657.88
1 L53/48 นครปฐม 1,182,533.89
2 สุพรรณบุรี 1,182,533.89
3 กาญจนบุรี 1,182,533.86
รวม 3,547,601.64
1 L54/43 สุพรรณบุรี 1,261,635.57
รวม 1,261,635.57
1 NC สุโขทัย 243,991.42
2 กำแพงเพชร 243,991.34
รวม 487,982.76
1 PTTEP1 นครปฐม 100,254.40
2 สุพรรณบุรี 100,254.38
รวม 200,508.78
1 S1 พิษณุโลก 31,503,929.10
2 สุโขทัย 31,503,929.10
3 กำแพงเพชร 31,503,929.10
รวม 94,511,787.30
1 SW1 เพชรบูรณ์ 88,420.77
รวม 88,420.77
รวมทั้งสิ้น 128,212,228.43