เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันร่างของกฎหมายปิโตรเลียมที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ย้ำประเทศจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันร่างของกฎหมายปิโตรเลียมที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ย้ำประเทศจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันร่างกฎหมายปิโตรเลียม ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณา ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและเวทีเสวนาสาธารณะหลายครั้ง เน้นประเทศจำเป็นต้องเร่งจัดหาพลังงาน ชี้หากบังคับแก้ไขสัญญาก่อนสิ้นสุดอายุสัมปทานจะส่งผลกระทบและเป็นภัยระหว่างประเทศในด้านการลงทุน 

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของการแก้ไข ...ปิโตรเลียม และ ...ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมครั้งนี้  คือต้องการเพิ่มทางเลือกในการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบใหม่(รอบที่21) เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาใช้ระบบสัมปทาน Thailand III+ หรือระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) หรือทั้งสองระบบก็ได้ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำหรับแปลงสำรวจที่จะเปิดให้มีการลงทุนโดยเอกชน ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงทางพลังงานในการจัดหาปิโตรเลียมของประเทศ การบริหารจัดการที่จะนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบสัมปทานหรือทำสัญญาแบ่งปันผลผลิต(PSC) ขอยืนยันว่าทั้งสองทางเลือกไม่สามารถเจรจาโดยไม่เปิดเผยได้ เพราะต้องเปิดเผยผ่านการออกประกาศเชิญชวนรอบใหม่ เพื่อให้เกิดการแข่งขันยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุด และต้องไม่ต่ำกว่าผลประโยชน์ขั้นต่ำตามที่กำหนดในกฎหมาย ซึ่งระบบนี้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อประชาชนอย่างแท้จริง และที่สำคัญอำนาจในการตัดสินใจสุดท้ายในการให้สิทธิ์เอกชนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นของคณะรัฐมนตรีมิใช่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  

ในกรณีเกี่ยวกับการโอนสัมปทาน ขอชี้แจงว่า การพิจารณาให้สัมปทานลำดับแรกจะพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอสัมปทานโดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม .. 2514 ดังนี้ (1) เป็นบริษัท และ (2) มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสำรวจ ผลิต ขาย และจำหน่ายปิโตรเลียมในกรณีที่มีลักษณะตาม (2) ไม่ครบถ้วน ต้องมีบริษัทอื่นซึ่งรัฐบาลเชื่อถือได้ให้การรับรองตามที่กำหนด (2) และในกรณีการโอนสิทธิ์สามารถทำได้ตามข้อกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม เป็นลักษณะเดียวกับธุรกิจทั่วไป   โดยเฉพาะธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่จำเป็นต้องลดความเสี่ยงที่ต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพราะจะต้องนำเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ร่วมทุนมาใช้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ของผู้รับสัมปทานที่จะต้องดำเนินการตามข้อผูกพันในทุกกรณีที่มีการระบุในสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม รวมถึงผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับในรูปแบบต่างๆ ก็ยังคงสัดส่วนตามกฎหมายกำหนดทุกประการ แต่อย่างไรก็ตามผู้รับโอนก็ต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติเช่นเดียวกับการคัดเลือกผู้รับสัมปทานคือต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม .. 2514  

ข้อกล่าวอ้างว่าร่างกฎหมายดังกล่าว ได้กำหนดให้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเปิดให้เอกชนสามารถหักได้ในอัตราร้อยละ 50 ทั้งหมด และส่งผลให้ประชาชนเสียผลประโยชน์นั้น  ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวคือ  กำหนดให้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง  โดยไม่เกินร้อยละ 50 ของผลผลิตรวมปิโตรเลียม (คำนวณจากการขายหรือจำหน่ายปิโตรเลียมทั้งหมดในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายไม่ถึงร้อยละ 50 ก็หักได้เท่ากับค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้น  (ต้องเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)

สำหรับประเด็นที่เสนอให้รัฐบาลแก้ไขสัญญาและขอเข้าไปในพื้นที่และถ่ายโอนสิทธิก่อนสิ้นสุดอายุล่วงหน้า 5 ปี เป็นเรื่องผิดกฎหมาย ไม่สามารถดำเนินการได้  และการดังกล่าวยังส่งผลกระทบและเป็นภัยระหว่างประเทศในด้านการลงทุนอีกด้วย และ ...ปิโตรเลียมที่เสนอโดย คปพ. เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ส่งเสริมการลงทุน ไม่สอดคล้องกับศักยภาพปิโตรเลียมของประเทศไทย และระบบการจัดเก็บรายได้มิได้เพิ่มสัดส่วนรายได้ของรัฐแต่อย่างใด 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอย่างครบถ้วนเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตแล้วอธิบดีกล่าว

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

8 กรกฎาคม 2558

 

 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,676,361
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333