เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางสาวณิฐชนมนต์ รัฐรวีธานันท์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยเป็นการนำหลักสูตรของ ป.ป.ช. มาขยายผลผ่านกิจกรรม DMF BOX ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน

Topic

     เมื่อวันนี้ (24 มีนาคม 2566) นางสาวณิฐชนมนต์ รัฐรวีธานันท์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยเป็นการนำหลักสูตรของ ป.ป.ช. มาขยายผลผ่านกิจกรรม DMF BOX ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน 
     การบรรยาย“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในกิจกรรม DMF BOX ครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการ ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อันจะเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ในการทำงานสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวังผลตอบแทน ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และมีความละอายต่อการทุจริต 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,707,727
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,565