เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ครม.อนุมัติงบ 1,724 ล้านบาทช่วยลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน

Topic

( 10 พฤษภาคม 2565 )  คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 เห็นชอบงบประมาณ เพื่อดำเนินมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565) วงเงินรวม 1,724 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 มีมติเห็นชอบ การดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และวันที่ 19 เมษายน 2565 ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอดังนี้

 

 

  1. เห็นชอบให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ 29 มีนาคม 2565 และวันที่  19 เมษายน 2565 ในมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวที่จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่า Ft ที่ 0.2338 บาทต่อหน่วย
                      
  2. เห็นชอบงบประมาณในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวโดยใช้แหล่งเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้ กฟน. และ กฟภ. เบิกจ่ายจากสำนักงบประมาณ (สงป.) ต่อไป
     
    โดยสาระสำคัญคือ

1. ส่วนต่างอัตราค่า Ft ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งได้เห็นชอบค่า Ft สำหรับการเรียกเก็บในงวดเดือนมกราคม – เมษายน 2565 และมีการปรับค่า Ft เพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 สรุปได้ ดังนี้

2. มท. (กฟน. และ กฟภ.) ได้ดำเนินมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป โดยให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่จ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ กฟน. และ กฟภ. และมียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือนเป็นระยะเวลา 4 เดือน (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565) โดยจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่า Ft ที่ 0.2338 บาทต่อหน่วย (ส่วนต่างค่า Ft ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม) ผ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน โดยผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องมีการลงทะเบียน

3. มท. (กฟน. และ กฟภ.) ได้ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้

 

4. สงป. แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ มท. โดย กฟน. และ กฟภ. ดำเนินการตามมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่า Ft โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,724.95 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป โดย กฟน. และ กฟภ. ให้ส่วนลดอัตราค่า Ft ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565) จำนวน 216.19 ล้านบาท และ 1,508.76 ล้านบาท ตามลำดับ

5. มท. แจ้งว่า มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าทำให้ลดภาระค่าไฟฟ้า/ค่าครองชีพแก่ประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ทำให้ประชาชนและกิจการขนาดเล็ก มีเงินเพื่อการบริโภคและอุปโภคเป็นการลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนได้ในระยะต่อไป

 

ที่มา : https://www.energynewscenter.com/ครม-อนุมัติงบ-1724ล้านบาทช่/

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 44,259,764
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 118,471