เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียริคุณให้แก่สถานประกอบการต้นแบบ จำนวน 4 แห่ง ที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน

Topic

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียริคุณให้แก่สถานประกอบการต้นแบบ จำนวน 4 แห่ง ที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน ประกอบด้วย 1. บริษัท ลัคกี้รีซอสเซส แอนดืโลจิสติกส์ จำกัด 2. บริษัท ซัมมิท รีซอร์สเซส (ไทยแลนด์) จำกัด 3. บริษัท ชิงเฮงเส็ง จำกัด 4. บริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี

      กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ ของประเทศ โดยมีภารกิจในเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านถ่านหิน ได้จัดทำประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน เพื่อยกระดับการประกอบกิจการถ่านหินของผู้ประกอบการ รายย่อยไทยให้ได้มาตรฐาน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและให้เกิดการยอมรับจากสังคมทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินกิจกรรมด้านเชื้อเพลิงถ่านหิน โดยได้ร่วมกับคณะทำงานส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานอื่นอีก 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดตามผลและให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมตามประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหินของผู้ประกอบการเชื้อเพลิงถ่านหินของไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงแบบประเมินตนเอง (Self-Checklist) และเกณฑ์การประเมินผลให้สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงถ่านหิน ให้สามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้มาตรฐานตามประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับ การนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน

      ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานประกอบการต้นแบบทั้ง 4 แห่ง ในการให้ความร่วมมือในการทดลองตรวจประเมินตนเองตามแบบรายการตรวจประเมินตนเองฯ ที่ได้จัดทำ รวมทั้งปรับปรุงสถานประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแบบประเมินตนเอง และประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหินให้มีความถูกต้องเหมาะสม สามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเชื้อเพลิงถ่านหินของไทย และเพื่อยกระดับการดำเนินกิจกรรมให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การดำเนินกิจการที่ดีด้านเชื้อเพลิงถ่านหินเป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงาน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 37,241,502
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 114,249