เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) คิดเป็น 93.22 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A และเป็นอันดับที่ 3 ของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพลังงาน

Topic

????????กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) คิดเป็น 93.22 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A และเป็นอันดับที่ 3 ของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพลังงาน ????

✅โดยผลการประเมินในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งคะแนนอยู่ที่ 82.41 คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต โดยมีผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม ทั้งนี้ ผลคะแนนการประเมินที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ เป็นผลจากความร่วมมือของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทุกระดับ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้มาโดยตลอด โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมุ่งมั่น พัฒนาใส่ใจในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนด้วย ????❤️

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 49,013,868
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 122,532